Endringsforskrift til utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring og gjenforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringsforskrift til utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring og gjenforsikring

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 OSLO


Dato: 21.05.2012
Att: Arild Kristiansen  Vår ref.: 12-284
Deres ref.:  12/3589
    

Innledning

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finanstilsynets brev datert 21.03.2012 med oversendelse av endringsforskrift til utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring og gjenforsikring. Høringsfristen er satt til 21.mai og FNO gir følgende høringssvar.


Hovedsynspunkter


FNO er positive til at det blir gjort endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger slik at det blir samsvar mellom de endringer som allerede er gjennomført i forsikringsvirksomhetslovens bestemmelser. I all hovedsak virker det til at endringene som foreslås er en oppdatering av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger, særlig med bakgrunn av utfyllende regler vedrørende beregningen av avsetningen for indirekte skadebehandlingskostnader. Presiseringene som er foreslått i høringen oppfattes som positivt ved at beregningsregler og frister for innsendelse blir konkretisert.


Endringer i beregningsmetoden for minstekrav til erstatningsavsetning

FNO anser presiseringen rundt hvordan framtidige direkte og indirekte skadebehandlingskostnader skal omfattes i kravene til erstatningsavsetningen, som gode. Ved fastleggelse av minstekravet til erstatningsavsetning er det presisert skillet mellom avsetning for framtidige indirekte skadebehandlingskostnader og minstekravet til erstatningsavsetning uten de indirekte skadebehandlingskostnadene.     


Minstekrav til premieavsetning

Det kan synes behov for en noe nærmere presisering av selskapets behov for en avsetning for ikke avløpt risiko i de tilfeller der premieansvaret er større enn uopptjent premie.  Men FNO oppfatter det som positivt at behovet for avsetning for ikke avløpt risiko er plassert hos det enkelte skadeselskap og ikke som tidligere at behovet skulle vurderes av Finanstilsynet.      


Andre tekniske justeringer

FNO er positive til at tidsfrister for fastsettelse av de parameterverdiene som skal benyttes ved minstekravsberegningene blir fastlagt slik at de blir kjent for selskapene i god tid før 31.desember og 30.juni. Finanstilsynet har presisert fristen til 15.desember for minstekravsberegningene per 31.desember, og FNO ønsker en tilsvarende frist for minstekravsberegningene per 30.juni. Det vil si utsendelse av parameterverdiene som skal benyttes ved halvårsberegningene bør sendes fra Finanstilsynet innen 15.juni.            

 

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Kari Mørk
seksjonsdirektør/sjefaktuar