Endring i tollforskriften vedrørende melde-, fremleggelses- og deklarasjonsplikten til verditransportører

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endring i tollforskriften vedrørende melde-, fremleggelses- og deklarasjonsplikten til verditransportører

Toll- og avgiftsdirektoratet
Postboks 8122 Dep
0032 OSLO

Dato: 26.03.2012

Vår ref.: 12-262
Deres ref.: 12/10943
    

Det vises til deres brev 13.03.12 der Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i tollforskriftens §§ 3-1-11 og 4-10-2.

Forslaget innebærer at profesjonelle verditransportører som får tillatelse til det fra Toll- og avgiftsdirektoratet skal fritas fra melde-, fremleggelses- og deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel av betalingsmidler. Verditransportørene skal i stedet rapportere sine inn- og utførsler direkte til valutaregisteret. Forlaget er begrunnet med at tollvesenet vil få bedre kontroll og oversikt med kontantstrømmen som går inn og ut av landet fra profesjonelle verditransportører. Forslaget er også begrunnet med verditransportørenes sikkerhet.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter forslaget.

I forslag til nytt fjerde ledd i § 3-1-11 heter det at «Toll- og avgiftsdirektoratet kan suspendere eller trekke tilbake tillatelse <…> dersom vilkårene for tillatelse ikke overholdes eller andre vesentlige forhold tilsier at dette er nødvendig».

FNO mener det bør være en lav terskel for å trekke tilbake en slik tillatelse. Vi mener det derfor bør vurderes å fjerne vesentlighetskravet i dette leddet.  

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
 

Rune Fjørtoft
fagsjef