Endring i kravet til revisors sikkerhetsstillelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endring i kravet til revisors sikkerhetsstillelse

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 15.05.2012

Vår ref.: 12-140/CF
Deres ref.: 12-499 TYH
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets høringsbrev datert 7. februar 2012.  Vi beklager at vår høringsuttalelse er noe forsinket.

Etter forslaget fra Finanstilsynet som er sendt på høring foreslås at det gjeldende krav til sikkerhetsstillelse i revisorforskriften erstattes med et krav om ansvarsforsikring. Det foreslås også å endre reglene knyttet til melding av tap mv.

Generelt om forslaget

Finanstilsynet har begrunnet forslaget med at særegenhetene ved gjeldende ordning med sikkerhetsstillelser gjør at denne blir uforholdsmessig kostbar sammenlignet med en normal ansvarsforsikringsordning. Det er imidlertid ingen normal forsikring som foreslås innført i revisorforskriften, men en hybridløsning hvor ansvarsforsikrer også skal dekke skadevolders forsettelige skader - med adgang for selskapet til å kreve utbetalinger i regress fra revisor.

Det er fra forsikringsnæringens ståsted usikkert om kostnadene ved en slik ordning som foreslått vil reduseres i samsvar med intensjonene bak forslaget. En slik ansvarsdekning vil avvike vesentlig fra de normale ansvarsforsikringer i markedet og stå i et uavklart forhold til bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 4-9, som forbyr forsikringsordninger som dekker skader påført ved forsettelige handlinger. Som kjent er det et grunnleggende prinsipp at man ikke kan forsikre seg mot forsikringstilfeller som man selv har fremkalt med viten og vilje. FNO antar at en slik særegen ansvarsforsikringsdekning som foreslått ikke nødvendigvis vil bli noe billigere enn dagens ordning – selv om man ved sikkerhetsstillelsen i dag i praksis også vil tegne egen ansvarsforsikring. Bakgrunnen for dette er at en ansvarsforsikring som foreslått vil være så spesiell at den vil være et mindre attraktivt produkt å tilby for selskaper med et produktspekter innen ansvarsdekning.

Dersom ordningen skal endres til en ren ansvarsforsikringsmodell synes det derfor som eneste løsning at man begrenser dekningsområdet i revisorloven slik at revisors ansvarsdekning/sikkerhetsstillelse kun omfatter uaktsomme (herunder grovt uaktsomme) skader. En slik endring er ikke foreslått og FNO finner det uansett vanskelig å vurdere hvordan en slik endring av dekningsområdet vil få betydning i praksis.

I utgangspunktet er det for så vidt ingen tvil om at skadelidtes dekningsmuligheter blir svakere dersom man ikke lenger inkluderer forsettelig påførte skader under sikkerhetsstillelsen/ ansvarsforsikringen. Det er nok grunn til å anta at det hører til sjeldenhetene at revisor påfører klienter eller andre skader forsettelig, ettersom revisor normalt ikke er i en situasjon hvor han håndterer klientmidler. Man skal imidlertid ikke se bort fra at det kan forekomme at revisorer - for eksempel ved kriminell atferd - vil kunne begå forsettelige erstatningsbetingende handlinger i tilknytning til sitt virke. FNO kan på denne bakgrunn ikke avvise at det eksisterer et behov for å videreføre en dekning mot forsettelige tap. Det vises for øvrig til at det allerede er et marked for bl.a. kriminalitets-forsikringer som skal sikre mot krav grunnet ansattes kriminelle handlinger, men dette er ikke lovbestemte ansvarsdekninger. På den annen side er det ingen tvil om at behovet for revisors ansvarsdekning ikke primært gjelder forsettelige skader. Ettersom det imidlertid ikke foreligger noen nærmere analyse eller utredning av et slikt alternativ, finner vi det likevel vanskelig å vurdere dette nærmere, jf. ovenfor. 

Avsluttende merknader

Det er i forslaget på høring også foreslått at forsikringsavtaleloven § 7-7 om skadelidtes stilling ved tvungen ansvarsforsikring skal gjelde ”med unntak av plikten til å melde til vedkommende myndighet (Finanstilsynet) om at ansvarsforsikringen er oppsagt eller på annen måte bortfalt”, jf. utkastet § 3-2 første ledd. FNO er i tvil om behovet for et slikt unntak fra hovedregelen i forsikringsavtaleloven. Det er etter FNOs vurdering også grunn til å foreta en nærmere vurdering av forslagene til tre års fristen for ansvar og unntaket fra rapportering av skifte av ansvarsforsikrer til Finanstilsynet, jf. utkastet § 3-2 siste ledd. 

FNO er kjent med at Finanstilsynet i sin høringsuttalelse har bedt departementet om at forslagene som er sendt på høring vurderes nærmere av lovutvalget som vil oppnevnes for å revidere revisorlovgivningen i lys av endringene i EUs åttende selskapsdirektiv. Etter FNOs vurdering synes dette som en hensiktsmessig løsning, all den tid forslagene slik de står nå reiser flere spørsmål enn svar.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Carl Flock
ass. fagdirektør