Høringsuttalelser 2012

Gå til hovedinnhold

Høringsuttalelser 2012

Digital kommunikasjon som hovedregel - endringer i forvaltningsloven

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Dato: 21.12.2012 Vår ref.: 12-64 FNO FNO viser til Fornyingsdepartementets ekspedisjon av 5. oktober 2012 der forslag til endringer i forvaltningsloven med sikte på at post fra forvaltningen kan sendes digitalt med mindre mottaker har reservert seg, ble sendt på høring. FNO anbefaler at regelen som...

Europakommisjonens forslag til forordning om eID og e-signatur mm

Nærings- og handelsdepartementet   Postboks 8014 Dep0030 OSLO Dato: 19.12.2012  postmottak@nhd.dep.no  Vår ref.: 12-966  Deres ref.: 20120 3327/LHW        Det vises til Nærings- og handelsdepartementets brev av 13. september 2012 der forslag til forordning om eID og e-signatur ble sendt på høring, med frist til å avgi uttalelse 1. desember 2012. FNO har gjennom e-postdialog...

Standardisert personskadeerstatning

Justis- og beredskapsdepartementet   Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 19.12.2012  Att: Lovavdelingen Vår ref.: 12-614  Deres ref.:  201203933 EP PSW/bj      Høring - NOU 2011:16 - Standardisert personskadeerstatning  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets høringsbrev av 12.06.2012 med frist 15.12.2012 samt telefonsamtale med avtale om utsatt frist...

Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 18.12.2012  Vår ref.: 12-1002  Deres ref.:   10/4996 GKB    Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev 14.9.12 om forslaget om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt. FNOs synspunkter FNO har disse synspunktene i saken: FNO...

Forskrift om samordning av føresegner om kompensasjon for inndrivingskostnader etter inkassolova og forseinkingsrentelova

Justis- og beredskapsdepartementet  Lovavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 12-1368 BKA/TS/MM  Deres ref.: 12/5290 EP PSW/JEN/HEA/mk  Dato: 07.12.2012  Også sendt elektronisk til: lovavdelingen@jd.dep.no Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 30.10.12 der det foreslås en samordning av reglene om kompensasjon for inndrivelseskostnader etter...

Framlegg om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. - gjennomføring av direktiv 2011/90/EU

Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 07.12.2012  Vår ref.: 12-1359 BKA/TS/CT  Deres ref.: 12/3723 EP PSW/JOE/bj        FNO viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29.10.12 om endringer i forskrift 7. mai 2010 nr.654 om kredittavtaler mv. - gjennomføring av direktiv 2011/90/EU som har høringsfrist 07.12.12. FN...

Revisjon av betalingstjenestedirektivet 2007/64/EF

Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005m Dep 0030 OSLO Dato: 09.11.2012  Vår ref.: 12-1367  Deres ref.: 2012/6924 EP PSW/HEA/mk  Det vises til Justisdepartementets brev av 29.10.12 om konsultasjonsdokument om endringer i EUs betalingstjenestedirektiv, med svarfrist 09.11.12. Det er FNOs generelle oppfatning at finansavtalelovens kapittel 2 om innskudd og betalingstje...

Forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Justis- og beredskapsdepartementet   Lovavdelingen  Postboks 8005 Dep  0030 Oslo Dato: 16.11.2012  Vår ref.: 12-1260 BKA/TS/MM  Deres ref.: 12/5462 EP GUS/mk Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 04.10.2012 der departementet foreslår endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og enkelte andre lover. I tillegg...

Kritisk til reformforslag for europeisk banknæring

Nordisk-baltiske bransjeforeninger stiller seg kritisk til nye reformforslag for strukturen i europeisk banknæring, og mener forslagene kan være særlig uheldige for banker med virksomhet i land som ikke har euro som lokal valuta. 

Obligasjoner med fortrinnsrett og vurdering av fritidseiendommer

Finansdepartementet   Postboks 8008 - Dep.  0030 OSLO  Dato: 13.11.2012  Vår ref.:  12-1070/BKA/SSj   Deres ref.: 12/544 ReE/RJu    Det vises til Finansdepartementets høring av 26.09.2012 vedlagt høringsnotat fra Finanstilsynet datert 30.08.2012. Saken skriver seg fra et initiativ fra FNO, jf. vårt brev fra 02.02.2012. Det er to problemstillinger som er tatt opp i vårt brev,...

Revisjon av selvangivelser og andre skjema for 2013

Skattedirektoratet   Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Dato: 23.10.2012  Vår ref.: 12-1038 BKA/HH Deres ref.: 2012/384868 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Skattedirektoratet av 24.09.12 der det inviteres til å komme med forslag til forbedringer og påpeking av feil og mangler i skjemaene som ble brukt ved likningen for inntektsåret 2011. FNO vil...

Oppgaveplikt for næringsdrivende - forslag om å lette opplysningsplikten i næringsoppgavene

Skattedirektoratet  Postboks 9200Grønland 0134 OSLO Dato: 23.10.2012  Vår ref.: 12-1277 BKA/HH Deres ref.: 2011/512309 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Skattedirektoratet av 08.10.12 der det foreslås at foretak som leverer næringsoppgave som utgangspunkt kan slippe å fylle ut kolonnene for fjorårets resultat og balanse. Fritaket gjelder ikke foreta...

NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 01.10.2012  Vår ref.: 12-698 – LPA/SKP Deres ref.:  12/2372 KSJ      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til høringsbrev av 29.06 2012 om NOU 2012:13. FNO støtter hovedtrekkene i utkastet til lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring, som bygger på de samme grunnleggende prinsipper som ny alderspensjon i...

Utkast til ISA 315 (Revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser og ISA 610 (Revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 27.09.2012  Vår ref.: 12-710 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Den norske Revisorforening av 02.07.12 hvor det var vedlagt et utkast til revidert ISA 315 og revidert ISA 610. Revidert ISA 610 gir et rammeverk for hvordan revisor kan bruke arbeidet utført av en internrevisjonsfunks...

NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II – Provenyanslag

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 28.09.2012  Vår ref.: 12-698 – LPA/SKP    Vi viser til høringsbrev av 24.08.2012. I forbindelse med stortingsbehandlingen av lovforslaget i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, er det nødvendig å ta stilling til hvordan statens inntekter og utgifter påvirkes av endringene i rammeverket for de...

Høringsutkast til KRS nr. 10 om kommunale foretak - regnskapsmessige problemstillinger

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Postboks 988 2626 Lillehammer Dato: 27.09.2012  Vår ref.: 12-688 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk av 21.06.12 hvor det var vedlagt et høringsutkast til kommunal regnskapsstandard om kommunale foretak. Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av etablering ...

Forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 27.09.2012  Vår ref.: 12-700 BKA/HH Deres ref.: 12/524 TYH   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Finansdepartementet av 29.06.12 hvor det var vedlagt et forslag fra Finanstilsynet om å gi visse unntak fra notekravet i regnskapsloven § 7-30 b om transaksjoner med nærstående parter for selskaper s...

Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep0030 OSLO Dato: 14.09.2012  Vår ref.: 12-606  Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 6. juni 2012. I vårt høringssvar av 26.06.2012, meddelte vi at FNO ikke hadde merknader til departementets forslag. FNO har ingen prinsipielle bemerkninger til den omlegging av kommunale og fylkeskommunale folkevalgtes pensjonsordninger, som n...

Dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 14.09.2012 Også sendt elektronisk til: postmottak@fin.dep.no Vår ref.: 12-701 BKA/TS/CT Deres ref.: 12/112 MAO   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 29.06.12 vedrørende dekning av rettskostnader etter nemndsuttalelser. FNOs hovedsynspunkter kan sammenfattes i følgende...

Forslag til planprogram – regional plan for utdanning og kompetanse sett i forhold til næringsutvikling

Akershus fylkeskommune v/avd. for videregående opplæring Postboks 1200 Sentrum  0107 Oslo Dato: 10.09.2012  Vår ref.: HEJ  Deres ref.:2011/24310-3/63796/2012 EMNE U01  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til forslag til ovennevnte planprogram fra Akershus fylkeskommune som ble sendt på høring 18.juni d.å. FNO, som har fått saken oversendt fra Finansnæringens...

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

NUES Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Dato: 30.08.2012  Vår ref.: 12-837/BKA/AJH Deres ref.:         Vi viser til NUES’ høringsbrev 25.06.12 med vedlegg. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har deltatt i og fulgt arbeidet med å utarbeide og videreutvikle en anbefaling om eierstyring og selskapsledelse med stor interesse. Anbefalingen gjelder for selskaper med aksjer...

Rapport fra Gründerrådet

Kommunal- og regionaldepartementet,  regionalpolitisk avdeling Dato: 27.08.2012 Vår ref.: HEJ Deres ref.: 11/1634-24   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Gründerrådets rapport som ble sendt på høring 19.juni d.å. Høringsinstansene er bedt om å kommentere sitt syn på rapporten generelt, om det er noen tiltak som ikke er nevnt og hvilke av de foreslåtte tiltake...

Avskaffelse av øvre grense for størrelsen pa Bankenes sikringsfond

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Dato: 03.08.2012 Val- ref.: 12-440/EK Deres ref.: 12/836 MAO   Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 11. mai 2012 der departementet fores1år at det skal betales avgift til Bankenes sikringsfond uten hensyn til hvor stort fondet måtte bli. Vi vil bemerke at sikringsfondets størrelse etter dagens...

Forslag til endringer i regnskapsregler for banker og finansieringsforetak - tilpasning til IFRS for unoterte banker m.m.

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 02.08.2012 Vår ref.: 12-665 BKA/HH Deres ref.: 12/1551 GK        Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 22.06.12 hvor det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet av 28.03.12 med forslag om begrenset tilpasning av regnskapsreglene for unoterte banker og finansieringsforeta...

Oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring av fradrag for kostnader og tap knyttet til utvinning av petroleum i utlandet

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 02.08.2012   Vår ref.: 12-648 BKA/HH Deres ref.: 12/2440 SL AKR/KR       Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 15.06.12 hvor det var vedlagt et høringsnotat om oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring av fradrag for kostnader og tap knyttet til utvinning av petroleu...

Utredning om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Statens kartverk

Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Dato: 12.07.2012 Vår ref.: 12-433/BKA/htg Deres ref.: 201101274/VEF Det vises til høringsbrev fra Miljøverndepartementet datert 10.05.12, hvor utredning om mulige avgivergrensesnitt for grunnbok- og matrikkelinformasjon sendes på høring. FNOs hovedsynspunkter Vi er positive til at det er foretatt en grundig gjennomgang av...

Utkast til veiledninger om prosjektsamarbeid og utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN   Dato: 05.07.2012 Vår ref.: 12-651/BKA/EAU Deres ref.:   2011/0615-7 og 2012/0073-2     Det vises til høringsbrev fra Konkurransetilsynet datert 15.06.2012, med utkast til veiledning om prosjektsamarbeid og utkast til veiledning om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr. FNO er grunnleggende positiv til at...

Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 26.06.2012 Vår ref.: 12-606 - LPA/ET Deres ref.: 11/5651   Vi viser til høringsbrev og –notat av 06.06.2012 vedrørende forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) vil med dette meddele at vi ikke har noen merknader til forslag...

Forslag om enkelte endringer av styreordningen i Folketrygdfondet

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.06.2012 Vår ref.: 12-468 – LPA/ET Deres ref.: 12/915 LRD Vi viser til høringsbrev og -notat av 18.05.2012 vedrørende forslag om enkelte endringer av styreordningen i Folketrygdfondet. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) vil med dette meddele at vi ikke har noen merknader til forslaget i høringsnotatet. Med...

EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler

Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo   Dato: 14.06.2012 Også sendt elektronisk til: lovavdelingen@jd.dep.no Vår ref.: 12-370 BKA TS/CT Deres ref.: 2012001634 ES LLE/AHI/mk          Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Justisdepartementets høringsbrev av 19. april 2012 vedrørende EU-kommisjonens forslag til nye personvernregler, som har...

Vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.06.2012  Vår ref.: 12-367 Deres ref.:  02/2515 CNO        Det vises til departementets brev 18.04.12 der rapporten «Vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge» sendes på høring. Rapporten er utarbeidet av representanter fra Finanstilsynet, Konkurransetilsynet og Norges Bank på oppdrag fr...

Bankplassering av vergemålsmidlene

Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 04.06.2012 Vår ref.: 12-430 BKA/TS/CT Deres ref.: 201107760-/OV       Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Justis- og beredskapsdepartementets (JD) høringsbrev av 7.5.2012 vedrørende bankplassering av vergemålsmidler med svarfrist 04.06.12. FNOs hovedsynspunkter er: FNO synes det er positivt a...

Utredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter

Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 01.06.2012 Vår ref.: 12-142/BKA/htg Deres ref.: 201200430 EO MHG/mk  (også sendt elektronisk til: lovavdelingen@jd.dep.no )       Det vises til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 08.02.12 om advokat Astri M. Lunds utredning med forslag om særskilt pantsettelse av...

Lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet (eventuell endring av finanstilsynsloven)

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 29.05.2012 Vår ref.: 12-305 BKA/TS/CT Deres ref.: 11/5277ReE  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 27.3.2012 vedrørende lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet med svarfrist 1.6.2012. Departementet foreslår å lovfeste et ansvar for Finanstilsynet om å ivareta...

Forslag om endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.05.2012 Vår ref.: 12-285 Deres ref.: 11/394 SL FFinansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev 20. mars 2012 om forslag til endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person. Høringssaken gir ikke grunnlag for kommentarer fra FNO. Med vennlig hilsen...

Endringsforskrift til utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring og gjenforsikring

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 21.05.2012 Att: Arild Kristiansen  Vår ref.: 12-284 Deres ref.:  12/3589      Innledning Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finanstilsynets brev datert 21.03.2012 med oversendelse av endringsforskrift til utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring og gjenforsikring....

Endring i kravet til revisors sikkerhetsstillelse

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 15.05.2012 Vår ref.: 12-140/CF Deres ref.: 12-499 TYH      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets høringsbrev datert 7. februar 2012.  Vi beklager at vår høringsuttalelse er noe forsinket. Etter forslaget fra Finanstilsynet som er sendt på høring foreslås at det gjeldende krav til...

NOU 2012:7 - Mer effektiv konkurranselov

Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet Ved: Nina Gørrisen Postboks 8004 Dep N-0030 Oslo        Dato: 14.05.2012 Vår ref.: 12-203/BKA/EAU Deres ref.: 12/441-         Det vises til høringsbrev fra Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) datert 22.02.12, om Konkurranselovutvalgets innstilling i NOU 2012:7 Mer effektiv konkurranselov. I utredningen...

NOU 2012:2 – Norges avtaler med EU (Europautredningen)

Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO Dato: 08.05.2012 Vår ref.: 12-397/CF Deres ref.: 11/02456-9 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets høringsbrev 31. januar 2012. Selv om FNO ikke står på høringslisten ønsker vi å avgi en høringsuttalelse i sakens anledning. FNO er en næringsorganisasjon som i praksis representerer hele bank og...

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Oslo Børs Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Dato: 04.05.2012 Vår ref.: 12-338 Deres ref.:838199   Det vises til Oslo Børs’ høringsbrev av 10.4.2012 vedrørende endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess med svarfrist 4.5.2012. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ser det som positivt at Oslo Børs gir selskap mulighet for en raskere og mer tilpasset...

Endringer i obligasjonsreglene, ABM-reglene mv.

Oslo Børs Postboks 460 Sentrum  0105 Oslo Dato: 04.05.2012 Vår ref.: 12-340 Deres ref.: 838199  Det vises til Oslo Børs’ høringsbrev av 11.4.2012 vedrørende endringer i obligasjonsreglene og ABM-reglene, samt forslag til anbefaling om låntagers handel i egne lån med svarfrist 4.5.2012. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ønsker med dette å avgi høringsuttalelse. Vi har...

Forslag til presiseringer i ligningslovens bestemmelser om kontroll hos tredjemann mv.

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 04.05.2012 Vår ref.: 12-119/CF Deres ref.:  08/3016 SL EF/KR  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets høringsbrev datert 31.01.12 og samtaler om fristutsettelse i sakens anledning. Våre hovedsynspunkter er: FNO er positiv til at det foretas en presisering av hjemmelsgrunnlaget for kontroll hos...

NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.04.2012 Vår ref.: 12-97 Deres ref.:   12/185      Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 26.01.2012 om NOU 2012:3 Fripoliser og kapitalkrav. I. Innledning Banklovkommisjonen beskriver hvordan eksisterende regelverk for fripoliser, som allerede medfører betydelige utfordringer for norsk livnæring, vil føre...

EU-kommisjonens anbefaling om grunnleggende betalingskonto (2011/442/EU)

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 10.04.2012  Vår ref.: 12-110 Deres ref.:   201108895 EP PSW/HEK/bj      Det vises til Justisdepartementets brev av 30. januar 2012 der ovennevnte rekommandasjon ble sendt på høring. Det er Finansnæringens Fellesorganisasjon – FNOs oppfatning at rekommandasjonen ikke nødvendiggjør noen lovendringer. Videre mener...

Forslag om å begrense fritaksmetoden for aksjer mv. som eies av livsforsikringsselskaper og pensjonsforetak

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 30.03.2012  Vår ref.: 12-22 LPA/TM Deres ref.: 11/5424 SL MP/KR Finansdepartementet sendte 31.12.2011 på høring et utkast til endringer i skattereglene for livsforsikringsselskaper. FNO vil med dette inngi sin høringsuttalelse til forslaget. Hovedsynspunkt FNO mener at forslaget om oppheving av fritaksmetoden for...

Forslag til nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Pilestredet 46 B 0167 Oslo Dato: 29.03.2012 Vår ref.: 11-897 BKA/HH Deres ref.: 09/200-7      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning av 10.01.12 hvor det var vedlagt et forslag til nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon. Forslaget...

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Dato: 29.03.2012 Vår ref.: 11-897 BKA/HH Deres ref.: 201103551-/TFS          Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 19.12.11 hvor det var vedlagt et utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Forslaget til revidert rammeplan innebærer en styrking av...

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard om elektronisk fakturering

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 29.03.2012  Vår ref.: 12-23 BKA/HH      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 03.01.12 hvor det var vedlagt et høringsutkast til norsk bokføringsstandard om elektronisk fakturering. FNO har ingen merknader til høringsutkastet. Med vennlig hilsen Finansnæringens...

Høringsutkast til norsk regnskapsstandard om immaterielle eiendeler

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 29.03.2012 Vår ref.: 12-44 BKA/HH         Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 10.01.12 hvor det var vedlagt to alternative forslag til endringer i den norske regnskapsstandarden om immaterielle eiendeler. FNO har ingen merknader til høringsutkastet. Med vennlig...

Forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Dato: 29.03.2012 Vår ref.: 12-245/BKA/EAU Deres ref.:   12/49      Det vises til høringsbrev fra Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet datert 07.03.2012 der det foreslås å innføre et gebyr på kr. 1.000,- for å få behandlet klager på ulovlige direkte anskaffelser, og en økning i gebyret...

Endring i tollforskriften vedrørende melde-, fremleggelses- og deklarasjonsplikten til verditransportører

Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Dato: 26.03.2012 Vår ref.: 12-262 Deres ref.: 12/10943      Det vises til deres brev 13.03.12 der Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i tollforskriftens §§ 3-1-11 og 4-10-2. Forslaget innebærer at profesjonelle verditransportører som får tillatelse til det fra Toll- og avgiftsdirektoratet skal fritas fra...

Arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.03.2012 Også sendt elektronisk til postmottak@fin.dep.no Vår ref.: 12-141 Deres ref.: BKA-TS/CT         Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 3.2. vedrørende arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort med høringsfrist 13.4. FNO er positive...

Rapport fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 16.03.2012 Vår ref.: 11-885 BKA/HH Deres ref.: 10/2389 ReE Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 16.11.2011 hvor det var vedlagt høringsnotat om problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor som ble innført fra 2011. Det fremgå...

Rapport fra arbeidsgruppe om makroovervåking

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 15.03.2012 Vår ref.: 12-111/BKA/EJ  Deres ref.:  11/3470 Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 30. januar 2012 der det bes om eventuelle merknader til innholdet i rapporten ”Organisering av og virkemidler for makroovervåking av det finansielle systemet”. 1. Hovedsynspunkter FNO har tidligere uttrykt...

Forslag til politiregisterforskrift

Justisdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 15.03.2012 Vår ref.: 12-204 Deres ref.: 201000188 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Justisdepartementets høringsbrev og notat av 15. februar 2012 med de resterende fem delene av utkastet til forskrift til politiregisterloven. Politiregisterloven med tilhørende forskrift skal etter planen...

Gjennomføring av direktiv 2009/49/EF i norsk rett

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 14.03.2012 Vår ref.: 12-90 BKA/HH Deres ref.: 11/3757 EyH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 23.01.12 hvor det var vedlagt et høringsnotat av 03.10.11 utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til endringer i regnskapsloven som følge av gjennomføringen av direktiv 2009/49/EF ...

Forslag til endringer i Postens plikt til å tilby banktjenester

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 08.03.2012 Vår ref.: 12-118 Deres ref.: 10/1249-RHO Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 31.01.2012. Samferdselsdepartementet foreslår endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester i Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett. Den foreslåtte lovendring vil begrense Postens plikt til bare å gjelde i...

Forslag om å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 28.02.2012 Vår ref.: 12-70 BKA/HH Deres ref.: 10/4482 EyH      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 18.01.12 hvor det foreslås å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret fra og med innsendelsesåret 2013, det vil si for regnskapsåret...

Endringer i gjeldsordningsloven mv.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Dato: 14.02.2012 Vår ref.: 11-852/BKA/TS/CT Deres ref.: 201104560-/EROFJS Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) høringsbrev av 5.12.2011 vedrørende endringer i gjeldsordningsloven mv. med svarfrist 5.3.2012. FNOs hovedsynspun...

Europakommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO (også sendt per e-post til: erik.skaudal@bld.dep.no ) Dato: 08.02.2012  Vår ref.: 11-847/BKA/EAU Deres ref.:   201104535-/UBEFJS      Det vises til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet datert 05.12.11 vedrørende Europakommisjonens forslag til regelverk om alternativ...

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 01.02.2012 Vår ref.: 11-763/BKA/htg Deres ref.: 11/4460 ANE      Det vises til Finansdepartementets brev 04.11.11, der Finanstilsynets høringsnotat om forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften sendes på høring. På prinsipielt grunnlag støtter Finansnæringens Fellesorganisasjon foreslaget om å endre...

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 01.02.12 Vår ref.: 11-762/BKA/htg Deres ref.: 09/2599 ANE      Det vises til Finansdepartementets brev 04.11.11, der Finanstilsynets høringsnotat om forslag til endringer i eiendomsmeglingslov og -forskrift ble sendt på høring. Bakgrunnen for Finanstilsynets forslag er, slik det også var i 2009, å endre en praksis hvor...

Forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 30.01.2012 Vår ref.: 11-857 BKA/HH Deres ref.: 11/1997 EyH        Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 07.12.11 hvor det var vedlagt et forslag fra EU-kommisjonen til bestemmelser om land-for-land rapportering for visse foretak (kapittel 9 i forslaget til nytt konsolidert...

Redusert utbetalingstid i innskuddsgarantiordningen

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2012 postmottak@fin.dep.no    Vår ref.: 11-891/BKA EK Deres ref.: 11/5352 MAO        Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 16.desember 2011 vedlagt brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet datert 2.desember 2011 med forslag til maksimal utbetalingstid i innskuddsgarantiordningen. Det vises også ti...

Emisjonsforskriften - utvidelse av åpne lån til underkurs

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 16.01.2012 Vår ref.: 12-12/BKA/SSj Deres ref.:  11/2903 HRu       Sammendrag Vi viser til Finansdepartementets brev av 21.12.2011. FNO ser det som positivt at departementet nå foreslår endringer i emisjonsforskriften. Forslagene om å forbedre mulighetene for å emittere til underkurs fra åpne lån er et skritt i riktig...

Utkast til lovregler – CRD IV

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 Oslo Dato: 06.01.2012 (også sendt elektronisk til: Postmottak@fin.dep.no ) Vår ref.:  11-738/BKA Deres ref.: 11/4256 MW   Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 24. oktober 2011 vedlagt notat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til lovregler for gjennomføring av CRD IV.   Høringen omfatter et regelverk som...

Implementering av Solvens II i norsk rett

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 06.01.2012 Vår ref.: 11-737 MC Deres ref.: 09/5026 AaN       Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser med dette til Finansdepartementets høringsbrev 24.10.2011 vedlagt Finanstilsynets høringsnotat om gjennomføring av Solvens II i norsk rett. På overordnet nivå mener vi høringsnotatet er gjennomarbeidet, og...