Forslag om endringer i forsinkelsesrenteloven (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelshøve)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om endringer i forsinkelsesrenteloven (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelshøve)

Justis- og politidepartementet 
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO
Dato: 30.08.2011


Vår ref.: 11-444
Deres ref.: BKA/TS/CT
    

Det vises til Justisdepartementets høringsbrev og notat vedrørende forslag om endringer i forsinkelsesrenteloven med svarfrist 1. september 2011.

FNO ser at endringene i forsinkelsesrenteloven er nødvendige for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelshøve i norsk rett.

FNO mener at det er hensiktsmessig at Justisdepartementet avklarer hvorvidt standardkompensasjonen som foreslås i ny forsinkelsesrentelov § 3a, skal komme til fradrag i eventuell kompensasjon for inndrivelseskostnader etter inkassoreglene. En slik avklaring bør foreligge senest på samme tidspunkt som ikrafttredelsen av de nye/endrede reglene.

For øvrig foranlediger saken ingen kommentarer fra FNO.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Trond Søyland
seksjonsdirektør 
                                                              Charlotte Tvedt 
                                                              seniorrådgiver