Utkast til forskrifter til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til forskrifter til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO  

Dato: 19.08.2011 

Vår ref.: 11-601
Deres ref.:   LPA/ET

   

Vi viser til mottatt brev av 30.06.2011 med utkast til forskrifter til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter i hovedsak de endringene som foreslås.
 
Bruk av gjennomsnittlige forholdstall ved samordning av tjenestepensjoner vil imidlertid kreve systemutvikling og manuell behandling før endringene kommer på plass, gitt at forskriften skal tre i kraft så straks den er fastsatt, og med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2011.

Departementet foreslår endringer i følgende forskrifter

(1) Forskrift om anvendelse av forholdstall når et medlem av Statens pensjonskasse og enkelte andre pensjonsordninger blir innvilget uførepensjon etter fylte 67 år.

(2) Forskrift om samordning av alderspensjoner fra tjenestepensjonsordning etter samordningsloven § 7 når en eller flere av alderspensjonene er levealdersjustert.

(3) Forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven § 3-16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67-75 år, skal holdes utenfor samordningen.

Kommentarer til de enkelte utkastene til forskrifter

FNO støtter forslaget til forskriften (1) om bruk av forholdstall for medlemmer som er innvilget uførepensjon etter 67 år.

FNO konstaterer at det foreslås svært kompliserte regler i forskriften (2) som gjelder samordning av tjenestepensjoner, når en eller flere av pensjonene er levealdersjustert, etter § 7 i samordningsloven. Dette er særregler som gjelder for ordninger som ikke går under overføringsavtalen. Disse ordninger er for utadgående. FNO anser spesielt på den bakgrunn at det bør søkes gitt enklere regler.

I forskriftene (1) og (2) foreslås det ikrafttredelse fra 01.01.2011. Dette har sammenheng med innføringen av levealdersjustering som trådte i kraft fra samme tidspunkt. FNO støtter ikrafttredelse fra 01.01.2011 for disse to forskriftene.

Forskrift (3) gjelder samordningsfritak for opptjening i folketrygden etter uttak av hel tjenestepensjon. FNO anser det i tråd med endringene i folketrygden at øvre aldersgrenser i forskriften endres til 75 år. Det er foreslått ikrafttredelse av denne forskriften fra 01.01.2010, fordi opptjeningsreglene i folketrygdloven ble endret fra dette tidspunktet. FNO mener det for så vidt er uheldig å gi regler med så lang tids tilbakevirkende kraft, men støtter likevel at det gjøres i dette tilfellet.

Avsluttende merknad

FNO mener det må være riktig at ikrafttredelse for alle de tre forskriftene følger endringene i lovene. Siden alle de tre forskriftene foreslås å gjelde med tilbakevirkende kraft, er det viktig at reglene blir vedtatt raskt.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Randi Mørk
seksjonsdirektør