Saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt

Finansdepartementet
Postmottak@fin.dep.no

Dato: 02.02.2011

Vår ref.: 10-887 EK
Deres ref.: 08/6053 SL KTV/KR
 

Det vises til departementets høringsbrev 15. november 2010 der det bes om synspunkter på forslag til nye saksbehandlerregler i lov om eiendomsskatt til kommunene.

Utgangspunktet er at saksbehandlingsreglene for eiendomsskatt er mangelfulle. Det foreslås derfor at:

- Forvaltningslovens regler i hovedsak skal gjelde når kommunen skriver ut eiendomsskatt. Dette gjelder blant annet reglene om habilitet, veiledningsplikt, bistand fra advokat, forhåndsvarsel, taushetsplikt, dekning av saksomkostninger, innsynsrett, begrunnelse mv. Klagen foreslås behandlet av fylkesmannen fordi det er en typisk lovlighetskontroll.

- Klage over verdsettelse takseringen behandles av en kommunal nemnd fordi dette omhandler kommunens skjønnsutøvelse. Dette opplyses å være i overensstemmelse med hovedregelen ved klage på kommunale vedtak.

Valgfriheten er stor når det gjelder den frivillige eiendomsskatten blant annet ved valg av skatteområde, skattesats, bunnfradrag, reduksjonsfaktor i takstene mv., men kommunen må selvsagt holde seg innenfor reglene i eiendomsskatteloven.

Lovens utgangspunkt var at eiendomsskattetaksten skulle tilsvare eiendommens ligningsverdi, men dette ble utsatt. Det uttales at det ikke er vurdert hvorvidt det nye systemet for beregning av ligningsverdi egner seg for taksering for eiendomsskatteformål. Uansett vil det fortsatt være behov for taksering av fritidseiendommer.

FNOs vurderinger
- Endringer i saksbehandlingsrutinene virker nødvendige og vel gjennomtenkte

- Det kan synes lite hensiktsmessig å ha en takst for ligningsformål og en for eiendomskatteformål. Hvis ligningsverdiene legges til grunn i begge tilfelle vil dette få konsekvenser for den kommunale klagebehandlingen, jfr klagerett som er inntatt i bestemmelsene for beregning av ligningsverdier. Hvis kommunal verdsettelse legges til grunn, vil saken kunne stilles annerledes. Disse takstene vil imidlertid være mindre sjablongpreget, da de er basert på befaring.

- Det gjenstår regler for beregning av ligningsverdier for fritidseiendommer. Det er grunn til å anta at fastsettelse av disse bør baseres på befaring fordi markedsverdiene vil være betydelig avhengig av beliggenhet.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                                                Einar Kleppe
Seksjonsdirektør                                           Ass. direktør