Regnskapsføring i finansstiftelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regnskapsføring i finansstiftelser

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 25.01.2011

Vår ref.: 10-978 BKA/HH
Deres ref.: 10/5175 GK 


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 14.12.10 hvor det var vedlagt et forslag fra Finanstilsynet til endringer i årsregnskapsforskriftene for henholdsvis banker mv. og forsikringsselskaper knyttet til regnskskapsføring i finansstiftelser.


Nærmere om forslaget
Det har i den senere tid blitt etablert flere finansstiftelser som har bestemmende innflytelse i en bank eller et forsikringsselskap. Dette har sammenheng med at sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper har blitt omdannet til allmennaksjeselskaper. Finanstilsynet er kjent med enkelte problemstillinger knyttet til regnskapsføring i finansstiftelser som følge av at regnskapsregelverket ikke er tilpasset denne utviklingen.

En finansstiftelse som har bestemmende innflytelse i en bank omfattes ikke av årsregnskapsforskriftens regler, og må benytte reglene etter regnskapsloven. Bestemmende innflytelse vil kun være aktuelt der stiftelsen eier aksjer, og ikke egenkapitalbevis på grunn av begrensningen i utøvelse av eierbeføyelser som følger av finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2b. Forskjeller i regnskapsreglene etter forskriften og etter regnskapsloven medfører at konsernregnskapet til finansstiftelsen vil ha en annen oppstillingsplan enn regnskapet til datterselskapet. Videre vil enkelte regnskapsposter kunne bli vurdert forskjellig i bankens regnskap og i konsernregnskapet til finansstiftelsen. Finanstilsynet foreslår at virkeområdet til årsregnskapsforskriften for banker mv. endres slik at finansstiftelser med bestemmende innflytelse i banker omfattes av forskriften.

Ordlyden i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper er en annen enn ordlyden i årsregnskapsforskriften for banker mv. Finanstilsynet antar at en finansstiftelse som har bestemmende innflytelse i et forsikringsselskap omfattes av årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Finanstilsynet foreslår likevel at forskriften klargjøres slik at det fremgår eksplisitt at finansstiftelser omfattes.


FNOs kommentarer
FNO har ikke innvendinger til at finansstiftelser som har bestemmende innflytelse i banker eller forsikringsselskaper omfattes av årsregnskapsforskriftene. Etter vår oppfatning bør imidlertid finansstiftelser unntas fra konsernregnskapsplikt. Finansstiftelser driver ikke med bank- eller forsikringsvirksomhet. De har kun til formål å eie aksjer, drive med eventuell finansforvaltning utover dette samt dele ut gaver til allmennyttige formål. Et konsernregnskap bestående av en finansstiftelse og en bank eller et forsikringsselskap som finansstiftelsen har bestemmende innflytelse i vil derfor ha liten informasjonsverdi. På denne bakgrunn er det lite hensiktsmessig at finansstiftelser skal måtte bruke økonomiske midler på å utarbeide konsernregnskap. Disse midlene bør heller anvendes til hovedformålet, som er å eie aksjer samt dele ut gaver til allmennyttige formål.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                                                          Herborg Horvei
seksjonsdirektør                                                      fagsjef