Regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo  

Dato: 01.12.2011
  
Vår ref.: 11-732/PES
Deres ref.: FST/ISO 08/01315


Vi viser til Norges Banks brev av 21.10.2011 der det bes om merknader til utkast til nye avkortingssatser for verdipapirer og fondsandeler som stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank samt endring i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank vedrørende sentralbankens mulighet til å endre krav til sikkerhet for lån som løper.


Generelt

Norges Banks forslag innebærer gjennomgående strengere krav til sikkerhet for utlån til bankene. FNO vil på generelt grunnlag uttrykke uenighet i innskjerpelser som kan svekke det norske finansmarkedet, med usikre virkninger for finansiell stabilitet, uten at det er åpenbart at innskjerpelsene bidrar positivt til utførelsen av Norges Banks lovpålagte oppgaver. Strengere krav til sikkerhet vil i stor grad måtte møtes med større beholdninger av utenlandske verdipapirer. Norske banker vil dermed bli enda mer avhengige av utenlandsk finansiering. At Norge i unødvendig høy grad er avhengig av utenlandsk finansiering, og dermed finansiell stabilitet i andre land, er en utfordring FNO har pekt på en rekke ganger, også overfor Norges Bank. 

Vi vil også vise til at den internasjonale kapital- og likviditetskravreform som nå pågår, vil medføre behov for innhenting av ny kapital og tilpasninger til nye krav til likviditets-beholdninger og finansieringsstruktur. De utfordringer som bankene står overfor, må allerede anses som store nok – gitt den markedsmessige situasjonen som råder. Samtidig skulle de nye og strengere regulatoriske krav til bankene isolert sett også tilsi mindre behov for strengere krav til den sikkerhet Norges Bank krever for utlån. Selv om omstendighetene for øvrig er noe forskjellige, vil vi peke på at andre sentralbanker synes å gå i motsatt retning av hva Norges Bank nå foreslår.

Vi vil dessuten vise til at den markedsuro som nå eksisterer, tilsier at Norges Bank må være forberedt på markedsuro også i Norge. Under uroen i 2008 ble norske myndigheter nødt til å gjennomføre hastetiltak, herunder lempninger i kravene til sikkerhet for lån. Vi finner derfor grunn til å stille spørsmål ved tidspunktet for innstramning av regelverket.  At Norges Bank fra samme tidspunkt heller ikke vil godkjenne verdipapirer utstedt av banker som sikkerhet for lån, gjør effektene av innstramningene ekstra sterke. Slik markeds¬situasjonen er nå, synes det heller å kunne bli behov for lettelser i de krav Norges Bank stiller.


Forslaget til endrede avkortingssatser

FNO har følgende kommentarer til Norges Banks forslag til endringer i kravene til sikkerhetsmassen:
  • Volatiliteten i prisene i verdipapirmarkedene er blitt større, noe som isolert sett er faglig grunnlag for å øke avkortningssatsene noe.
  • Innføring av avkorting etter gjenstående løpetid for flyterentepapirer, og ikke tid til renteregulering, synes å være tilstrekkelig faglig begrunnet. Det er imidlertid viktig at forskjellene i avkortingssatsene i tilstrekkelig grad reflekterer forskjellene i renterisiko.
  • At Norges Bank samtidig hever kravene til rating gir imidlertid samlet sett en for stor heving av avkortingssatsene. Senere tids nedgrading av kredittverdigheten til flere land tilsier særlig varsomhet med endringer som signaliserer at sentralbanken ikke anser ratingselskapenes nedvurderinger som store nok. Myndigheter i andre land, herunder i EU, søker dessuten nå å løsrive reguleringer fra rating, for å redusere systemrisiko.
  • Bankenes bruk av utenlandsk pant må sees i sammenheng med størrelsen på de norske markedene og innebærer ekstra kostnader. Heving av tilleggsavkortningen for utenlandsk valuta vil heve disse kostnadene uten at endringen antas å ha særlig betydning for den risiko Norges Bank tar.
  • Vi oppfatter at Norges Bank tidligere har sluttet seg til vurderingen av at det er ønskelig å styrke OMF-markedet. Norges Banks forslag vil virke mot denne målsettingen. Det er heller ikke et faglig begrunnet behov for ekstra avkorting på OMF utstedt av frittstående "tilknyttet" kredittforetak.
  • Den særlige avkortingen for ”Asset Backed Securities” er ikke begrunnet, og FNO kan ikke se hvorfor det skulle være behov for en slik avkorting.
  • Samlingen av alle godkjente verdipapirfond i kategori 3 innebærer en kraftig innskjerpelse, spesielt for norske statspapirfond som i dag er i kategori 1. Vi kan ikke se at denne samlingen kan forklares med lik risiko. Videre vil vi peke på at disse fondene til dels i stor grad har lagt Norges Banks krav til grunn for sammensettingen av porteføljer, eventuelt også for sine vedtekter. Norges Bank må ta hensyn til at også slike virksomheter har behov for stabile rammebetingelser.


Forslag om endring i forskrift om bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank

Norges Bank foreslår et nytt ledd i § 9, om sikkerhet for D-lån og F-lån, for å "klargjøre" at Norges Bank har anledning til endre kravene til sikkerhet for lån som løper. Vi antar at forslaget må sees i sammenheng med at banker og FNO i 2010 tok til orde for at endringer i kravene til sikkerhet for lån måtte gå sammen med rett til å tilbakebetale lange F-lån før forfall. Som den gang vil FNO anføre at vi ser det som åpenbart at sentrale lånebetingelser ikke kan endres ensidig av långiver, uten at låntaker får anledning til å innfri sitt lån, jf. vårt brev til Norges Bank datert 02.07.2010.


Avsluttende merknader

Norges Bank mener at de endringer som nå foreslås, vil føre til små endringer i bankenes låneadgang. Etter vår vurdering burde konsekvensanalysen isteden vært basert på en vurdering av hvor mye sikkerhetsstillelsen må øke, og konsekvensene av dette, for å opprettholde den låneadgang den enkelte bank mener å ha behov for.

De ulike typer verdipapirer benyttes av bankene i ulik grad. Konsekvensene av forslaget vil således slå ulikt ut, avhengig av bankens forretningsmodell. Endringer i Norges Banks krav til sikkerhet påvirker også markedene, både på utsteder- og investorsiden. Dette problemområdet er blant annet belyst i Norges Bank Staff Memo Nr. 8/2011 ”Sikkerhet for lån i Norges Bank – Virkninger av endringer i Norges Banks regelverk på bankenes verdipapirporteføljer og utstedelser”. Vår oppfatning er at Norges Bank også må ta hensyn til ”eksterne virkninger” av kravene til sikkerhetsstillelse. Vi kan ikke ut fra høringsbrevet se om det er gjennomført en slik bredere analyse.

I sum vil Norges Banks krav til sikkerhet for lån, tilpasning til fremtidige likviditetskrav som følge av nye Basel-standarder og markedssituasjonen, bidra til at bankene vil måtte konsentrere stadig mer av sine verdipapirbeholdninger om et fåtall ulike instrumenter. En slik tilpasning kan gi en betydelig konsentrasjonsrisiko, som ikke bør påføres bankene gjennom myndighetskrav.  Konsentrasjonsrisikoen bør også være en problemstilling for sentralbanken, som vil sitte med sikkerhet i verdipapirer utstedt av stadig færre utstedere.


Med vennlig hilsen
for Finansnæringens Fellesorganisasjon


Jan Digranes                                        Per Erik Stokstad
direktør                                                ass. fagdirektør