Rapporteringsplikt handler i OTC-derivater

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rapporteringsplikt handler i OTC-derivater

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 31.05.2011

Vår ref.: 11-302
Deres ref.: 07/3583 IG  

Vi viser til deres høringsbrev 10.03.11 vedrørende forslag til endring i verdipapirforskriften om rapporteringsplikt for handler i derivater som gjelder finansielle instrumenter notert på regulert marked.
I dag skal verdipapirforetak rapportere til Finanstilsynet transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked. Noterte derivater er omfattet, men ikke OTC-derivater.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er enig med Finanstilsynet at overvåkings- og tilsynsformål gjør seg tilsvarende gjeldende for OTC-derivater, når disse har noterte papirer som underliggende, som for transaksjoner i de noterte instrumentene direkte.

På denne bakgrunnen støtter vi forslaget til endring av verdipapirforskriften § 10-37 første ledd slik at kjøp og salg av derivater med finansielt instrument notert på regulert marked som underliggende blir undergitt rapporteringsplikt etter verdipapirhandelloven § 10-18.

Finanstilsynet antyder at ikrafttredelse bør kunne skje fra 01.09.11. Våre medlemmer melder imidlertid at de trenger mer tid på seg for å utvikle tilstrekkelig gode IT-systemer som kan håndtere den utvidede rapporteringsplikten. Vi ber derfor om at endringen gjennomføres minst én måned senere enn den angitte datoen.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Arne Johan Hovland
konstituert seksjonsdirektør