Rapportering av risikokonsentrasjoner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rapportering av risikokonsentrasjoner

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 09.09.2011

Postmottak@fin.dep.no  
Vår ref.: 11-562/BKA/MBW
Deres ref.:  06/577 TMe
    

 
Det vises til høringsbrev av 28. juni 2011 vedrørende rapportering av betydelige risiko-konsentrasjoner i tverrsektorielle finansielle grupper.

Etter gjeldende kapitalkravsregelverk, herunder regulering om store engasjementer er den foreslåtte risikorapportering etter vår vurdering allerede implementert gjennom ICAAP-rapporteringen. Også gjennom forsikringsselskapenes ORSA-prosesser (Own Risk and Solvency Assessment) rapporteres risikoer i henhold til Solvens II.

I gjeldende kapitalkravsregulering rapporteres risiko i forbindelse med den årlige ICAAP prosessen. Det stilles særlig strenge krav til finansinstitusjoners risikostyring. Det er omfattende krav til strategier, prosesser og overvåking av risikoer på løpende basis, både i forhold til de risikoer man har og man kan tenkes å bli eksponert for. I tillegg skal disse strategiene og prosessene underlegges regelmessig intern revidering for å sikre at de opprettholder en proporsjonalitet i forhold til risikoers egenskaper, skala og kompleksitet i forhold til en finansinstitusjons aktiviteter.

Det er et økende rapporteringskrav for finansinstitusjoner under kommende CRD IV. Dette blir særlig byrdefullt for alle banker. Det er viktig å samordne rapportering og å unngå dobbeltrapportering.

Eventuelle mangler i gjeldende rapportering i forhold til den nå foreslåtte rapportering bør kunne innarbeides i eksisterende analyser, oversikter og rapporter gjennom bl.a. finansinstitusjonenes årlige ICAAP rapportering.

FNO mener at det i hvert fall som en prøveordning, bør vurderes om rapportering av risikokonsentrasjoner er tilstrekkelig gjennom eksisterende rapportering, eller om det eventuelt kan foretas justeringer i denne.

Det kan også nevnes at forslaget til nytt kapitalkravsregelverk CRD IV, som ble publisert fra EU kommisjonen den 20. juli 2011, også omfatter regler for finansielle konglomerater. Fra direktivforslagets artikkel 79 siteres;

Concentration risk
Competent authorities shall ensure that the concentration risk arising from exposures to counterparties, including central counterparties, groups of connected counterparties, and counterparties in the same economic sector, geographic region or from the same activity or commodity, the application of credit risk mitigation techniques, and including in particular risks associated with large indirect credit exposures such as a single collateral issuer, is addressed and controlled by means of written policies and procedures.

Siden verken dette direktivutkastet eller gjeldende konglomeratdirektiv inneholder bestemte definisjoner av hva som er å anse som betydelige risikokonsentrasjoner, og dermed heller ikke hva slags risikokonsentrasjoner som er rapporteringspliktige, er det FNOs oppfatning at det ikke bør kreves innført en ny og separat rapportering om risikokonsentrasjoner nå.

I høringsnotatet refereres også til to øvrige årlige rapporter om interne transaksjoner og soliditetskrav. Det er viktig at rapporteringsbyrden ikke øker ytterligere i omfang og spesielt ikke på tidspunkter hvor rapporteringen allerede er omfattende, som på tidspunktene for kvartalsrapportering. Rapportering av risikokonsentrasjoner i tverrsektorielle finansielle grupper bør derfor heller knyttes til den enkelte institusjons årlige ICAAP gjennomgang uten nærmere tidsfastsettelse.

Før det vurderes besluttet særskilt rapportering av risikokonsentrasjoner bør det også avklares hvorvidt de kommende EBA-standardene under CRD IV vil omfatte slik rapportering. Forslaget til CRD IV direktivtekst indikerer at nye tekniske standarder vil komme på noen områder for finansielle konglomerater. Det bør også vurderes hva som vil kreves rapportert under Pilar III kravene i CRD IV.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Jan Digranes
Direktør