Offentliggjøring av delårsregnskap på internett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Offentliggjøring av delårsregnskap på internett

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 03.03.2011
Vår ref.: 10-952 BKA/HH
Deres ref.: 10/5174 GK 

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 03.12.10 der det foreslås at et krav om publisering av delårsregnskap på internett tas inn i årsregnskapsforskriftene for henholdsvis banker og forsikringsselskaper.

FNO er enig i at det er viktig at bankenes og forsikringsselskapenes delårsregnskaper er tilgjengelige for investorer, kunder og andre regnskapsbrukere. Vi deler oppfatningen om at det kan være hensiktsmessig å kreve elektronisk publisering av delårsregnskapene. Siden det kan bli utviklet nye elektroniske informasjonskanaler som kan være et alternativ til internett, mener vi imidlertid at forslaget bør endres til et krav om at delårsregnskapet skal offentliggjøres på alminnelige tilgjengelige elektroniske media.

Dersom det innføres et krav om elektronisk offentliggjøring av delårsregnskaper, bør gjeldende krav i regnskapsloven om at delårsregnskaper skal holdes offentlig tilgjengelig på selskapets kontor bortfalle.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen
seksjonsdirektør    

                                                 Herborg Horvei
                                                 fagsjef