Obligasjonsreglene Oslo Børs og Oslo ABM

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Obligasjonsreglene Oslo Børs og Oslo ABM

Oslo Børs
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO
Dato: 27.04.2011

Vår ref.: 11-389
Deres ref.:  812303

Vi viser til deres brev 25.03.11 vedrørende endring av obligasjonsreglene på Oslo Børs og Oslo ABM.

Vi ser at noen av forslagene følger opp nye lov- eller forskriftskrav: Kravet om revisjonsutvalg for utstedere med omsettelige verdipapirer notert på regulert marked og kravet om redegjørelse om foretaksstyring for utstedere med Norge som hjemstat og med verdipapirer notert på norsk regulert marked. Det foreslås lempninger i kravene om tidsfrister for offentliggjøring når det er flere delårsrapporter enn det som minimumskravene tilsier. Det foreslås visse endringer når det gjelder strykning av lån og endrede prosedyrekrav for overføring av lån fra Oslo Børs til Oslo ABM.

Forslagene fremstår som velbegrunnede.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) gir herved sin støtte til endringsforslagene.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Arne Johan Hovland
fagsjef