Ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo


Dato: 05.05.2011


Vår ref.: 11-360
Deres ref.: 11/170-2JOH
 


Det vises til departementets brev datert 1. april 2011 vedlagt forslag til ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån til Husbanken.

I høringsbrevet understrekes det at hensikten med forslaget er å utarbeide forskrifter som gir en fullstendig oversikt over Husbankens rente- og avdragsvilkår. Det presiseres videre at forslaget innebærer i all hovedsak en formalisering av gjeldende rett og praksis.

I forskriftsutkastet presiseres det at Husbankens låneavtaler må oppfylle kravene som følger av finansavtaleloven, som også gjelder for andre banker. Videre understrekes det at lov om rente ved forsinket betaling med mer (forsinkelsesrenteloven) skal gjelde for Husbankenes utlån. Dette gir vi vår støtte til.

FNO vil ellers knytte enkelte kommentarer til Start-lån som i utgangspunkt er rettet mot vanskeligstilte og førstegangsetablerere. Ordningen er i første rekke rettet mot personer som ikke får lån i bankene, men som etter kommunenes oppfatning antas å være kredittverdige.

Etterspørselen etter startlån har økt betydelig og da særlig startlån gitt som toppfinansiering. Årsaken til dette er at bankene har strammet inn sin utlånspraksis som følge av at Finanstilsynet har fastsatt strenge retningslinjer for utlånsvirksomheten. Blant annet forutsettes det at bankenes utlån normalt ikke skal overstige 90 prosent av boligenes markedsverdi. Ved å fjerne de mest utsatte delene av boliglånene fra bankenes balanser kan en oppnå en mer robust finansnæring og en større stabilitet i boligmarkedet.

Ved å øke omfanget av startlånene bidrar Husbanken til å motvirke effektene på boligmarkedet av Finanstilsynets retningslinjer samtidig som kommunene / Husbanken overtar den mest risikable delen av boliglånene.

FNO mener likevel at en ikke skal endre prissettingen på startlånene som er marginalt høyere enn prissettingen på ordinære husbanklån.

 


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Jan Digranes                                       Einar Kleppe
Avd. direktør                                       Ass. fagdirektør