Justering av prospektsatsene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Justering av prospektsatsene

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 OSLO

Dato: 29.06.2011
Vår ref.: 11-478
Deres ref.:  
    

Vi viser til høringsnotat av 25.05.2011 om justering av prospektsatsene.

Bakgrunn

Prospektmyndighetene kan etter verdipapirhandelloven § 7-11 kreve gebyr til dekning av de utgifter som påløper ved prospektkontrollen, og det er lagt til grunn at denne kontrollen skal være selvfinansierende.  Da Finanstilsynet overtok prospektkontrollen fra Oslo Børs, ble de eksisterende gebyrsatser, som ikke var blitt justert siden 2006, videreført.  Ifølge Finanstilsynet viser disse satsene seg nå ikke å være tilstrekkelige til å dekke de kostnader som kontrollen medfører, og det foreslås derfor en økning i gebyrene.

Hovedsynspunkter

  • Det viktigste for markedet, er at den gode kvaliteten på prospektkontrollen opprettholdes.
  • FNO er for så vidt innforstått med at utførelsen av prospektkontrollen skal være selvfinansierende.  Imidlertid er det uheldig dersom overføringen av prospektplikten fra Oslo Børs til Finanstilsynet skal gi dyrere tjenester. Det var ikke forutsatt ved omleggingen av ordningen. Den foreslåtte økningen er da også betydelig – omtrent 30 prosent.
  • Finanstilsynet baserer sine nye priser på manglende kostnadsdekning gjennom de siste 8 måneder av 2010. Dette er neppe en lang nok periode til å vurdere grunnlaget for gebyrsatsene, både med hensyn til aktivitetsnivået i markedene og den reelle tid som medgår til kontrollen som sådan.
  • Det er uheldig at prospektsatsene er høyere i Norge enn i andre land som det er naturlig å sammenligne med.

Økning og differensiering av gebyrsatsene

Finanstilsynet baserer sine nye priser på manglende kostnadsdekning gjennom de siste 8 måneder av 2010. Dette kan synes å være en ikke lang nok periode til å vurdere honorarets grunnlag på, både med hensyn til aktivitetsnivået i markedene og den reelle tid som medgår til kontrollen som sådan. Aktivitetsnivået varierer normalt både innenfor året og mellom årene.

Videre er det sannsynlig at det første året som utøvende prospektmyndighet ikke kan sies å være representativt for de kommende år med hensyn til tidsbruk per oppdrag og omfanget av de ressurser som kontrollen legger beslag på, ettersom Finanstilsynet generelt vil opparbeide seg større erfaring og kompetanse på området. Dette tilsier i det minste at man øker satsene langt mer forsiktig og gradvis.

Det er uheldig at prospektsatsene er høyere i Norge enn i andre land som det er naturlig å sammenligne med. Det er mulig at prospektmyndighetene i noen av disse landene kan nyte godt av enkelte stordriftsfordeler, og på den måten være i stand til å holde lavere kostnader (og dermed lavere honorarsatser) per oppdrag. Når investorer og utstedere søker etter interessante markeder og markedsplasser, er bl.a. kostnader (herunder gebyr for prospektkontroll og noteringsavgift) og smidige tegnings- og noteringsprosesser blant de faktorer som vurderes i utvelgelsen.
Dersom de norske prospektsatsene, som allerede er blant de høyeste, økes ytterligere, virker ikke dette til å opprettholde og eventuelt øke interessen for emisjoner og noteringer i det norske verdipapirmarkedet.

Vi ber om at Finanstilsynet revurderer forslagene og kommer opp med en atskillig lavere økning av gebyrene.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Jan Digranes
direktør
                               Liv Tove Bakken
                               fagsjef