Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Sikring av regnskapsmateriale

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Sikring av regnskapsmateriale

Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO

Dato: 31.05.2011


Vår ref.: 11-12 BKA/HH


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 27.12.10 der det var vedlagt et høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Sikring av regnskapsmateriale.

Standarden omhandler kriterier som må oppfylles for at sikringen av regnskapsmaterialet skal anses å være betryggende, jf. bokføringsloven § 4 nr. 9 og § 13 tredje og fjerde ledd. Standarden omtaler i tillegg til generelle sikringstiltak også reglene om sikkerhetskopiering, samt lukking av regnskapsperioder ved elektronisk oppbevaring av bokførte opplysninger.

Standarden er i liten grad tilpasset virksomheten i finansinstitusjoner. Vi mener derfor at det bør tas inn en faneparagraf innledningsvis i standarden som slår fast at det kan legges til grunn et vesentlighetsprinsipp. En slik bestemmelse vil innebære at bokføringspliktige kan unnlate å oppfylle kriterier i standarden som ikke er vesentlige for at regnskapsmaterialet skal være betryggende sikret.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                                                           Herborg Horvei
seksjonsdirektør                                                      fagsjef