Høring vedr. utsatt offentliggjøring av handler i obligasjonsmarkedet samt offentliggjøring av repo-handler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring vedr. utsatt offentliggjøring av handler i obligasjonsmarkedet samt offentliggjøring av repo-handler

Oslo Børs
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

Dato: 11.03.2011
Vår ref.: 11-174
Deres ref.:   806061

Det vises til Oslo Børs’ høringsnotat om forslag til utsatt offentliggjøring av handler i obligasjonsmarkedet. Forslaget innebærer at fristene for offentliggjøring av store handler forlenges sammenlignet med nåværende modell. Videre foreslår børsen to alternative modeller for rapportering av repo-handler, sammenlignet med den som gjelder i dag.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har fått forlenget høringsfristen til 14. mars.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) mener at markedene i utgangspunktet bør være så åpne og transparente som mulig.  Dette taler for at det ikke åpnes for ytterligere utsatt offentliggjøring, og at dagens modell beholdes. På den annen side er statspapirmarkedet lite og preget av lav likviditet og få aktører. Vi har derfor forståelse for at investorer og meglerforetak kan ha behov for ytterligere tid til å kunne områ seg og avlaste risiko mv. før handelen offentliggjøres. FNO mener derfor at det er gode grunner for både å beholde gjeldende regler og for en forlengelse av fristen for offentliggjøring som foreslått. Vi ser imidlertid at den internasjonale utviklingen går i retning av økt transparens. FNO har på denne bakgrunn, ut fra en samlet vurdering, derfor en preferanse for en videreføring av gjeldende frister for rapportering og offentliggjøring av manuelle handler i statskasseveksler og statsobligasjoner.

Når det gjelder repo-handler i statspapirer, støtter FNO forslaget og begrunnelsen for å gjeninnføre tidligere regler med en registrering og offentliggjøring i løpet av handelsdagen.

Med vennlig hilsen
For Finansnæringens Fellesorganisasjon


Trond Søyland
seksjonsdirektør
                                               Liv Tove Bakken
                                               fagsjef