Høring av arbeidsgrupperapport om forslag til ny ordning for arbeidsgiveres rapportering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring av arbeidsgrupperapport om forslag til ny ordning for arbeidsgiveres rapportering

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 OSLO

Dato: 04.06.2011


Vår ref.: 11-501 LPA/BB
Deres ref.: 10/319 SL KrJ/KR 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementet brev av 03.04.2011, med spørsmål om våre merknader til forslaget til ny felles kommunikasjonsordning for arbeidsgiveres rapportering om ansettelser, lønn og trekk – Elektronisk dialog med arbeidsgivere (EDAG).


FNO ser positivt på muligheten for at arbeidsgivere kan rapportere lønnsdata til tjenestepensjonsselskapene via EDAG. Videre er vi fornøyd med å ha blitt tatt med på råd, og ha fått anledning til å komme med innspill til arbeidsgruppen i løpet av arbeidet med forstudien.


Det er gjennomført flere møter mellom representanter fra Skatteetaten og Statistisk Sentralbyrå og tjenestepensjonsselskapene for å avdekke hvilke krav og behov tjenestepensjonsselskapene har, og hvilken informasjon en felles rapporteringsløsning fra arbeidsgivere kan dekke. Arbeidet har ført til at tjenestepensjonsselskapene har standardisert sine krav til informasjon gjennom utvikling av en felles ”Bransjenorm for elektronisk rapportering av lønnsdata til en pensjonsinnretning”. Denne bransjenormen vil bli videreført uavhengig av om man lykkes med å utvikle en felles rapporteringsløsning med EDAG, men EDAG åpner for nye og større muligheter.


FNOs syn er at det i utgangspunktet ligger ganske godt til rette for at arbeidsgivere kan rapportere lønnsdata til tjenestepensjonsselskapene via EDAG. Dog må det tas hensyn til en del momenter for at løsningen skal bli regningssvarende for og tilfredsstille de behov tjenestepensjonsselskapene har.


Etter hva FNO forstår, har Finansdepartementet kommet frem til at første fase av prosjektet forbeholdes de offentlige aktørene, herunder Skattedirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Arbeids- og arbeidstakerregisteret, m. fl. Dette betyr at tjenestepensjonsselskapene utelates fra lanseringen av første fase av EDAG (foreløpig januar 2014). Selv om så skulle være, ber FNO likevel Finansdepartementet om å påse at tjenestepensjonsselskapenes fortsatt tas med på råd. Det er flere grunner til dette:

  1. Informasjonsmodellen som besluttes nå, vil gi føringer for hvilke endringer som kan gjøres i modellen på et senere tidspunkt med henblikk på tjenestepensjonsselskapenes behov.
  2. En av de største utfordringene ved å endre informasjonsmodellen antas å være knyttet til at lønnsbegrepet for pensjon er forskjellig fra for eksempel Skatteetatens 111-A. Pensjonsgivende lønn kan variere fra virksomhet til virksomhet og ulike tariffavtaler, lover og regelverk gir forskjellige føringer for hva som regnes som pensjonsgivende lønn.
  3. Det er viktig at tjenestepensjonsselskapene fortsatt tas med på råd i første fase fordi tjenestepensjonsleverandørene har behov for en del opplysninger som det i den foreliggende informasjonsmodellen ikke er lagt opp til at arbeidsgiver skal rapportere. Dersom tjenestepensjonsselskapene overhodet skal kunne nyttiggjøre seg informasjonen fra EDAG, og gjøre dette på en effektiv, hensiktsmessig og enkel måte, må det med andre ord inkluderes en del opplysninger i informasjonsmodellen allerede fra starten av. FNO fremhever derfor viktigheten av at tjenestepensjonsselskapene fortsatt tas med på råd når informasjonsmodellen til første fase besluttes. I tillegg må det åpnes for å kunne gjøre endringer i informasjonsmodellen iht. tjenestepensjonsselskapenes behov på et senere tidspunkt.


De opplysningene som det er avgjørende for tjenestepensjonsselskapene å få inkludert i informasjonsmodellen, kan deles opp i kritiske data og mangler i informasjonsmodellen som kan løses. Det er redegjort nærmere for disse i vedlegg til dette brevet. Vedlegget er utarbeidet av en gruppe i FNO med særlig kunnskap innen rapportering av data fra en arbeidsgiver til vedkommende tjenestepensjonsleverandør.


FNO vil avslutningsvis understreke at de forholdene som behandles i vedlegget, er de utfordringene som FNO så langt har identifisert.


Vi har også registrert utfordringer knyttet til forhold som at man beholder sitt pensjonsgrunnlag ved nedgang i lønn, forskjellige metoder for fastsettelse av pensjonsgrunnlag og pensjonsgrunnlag for selvstendig næringsdrivende og aktive deltakere i ansvarlige selskaper m.m. Dette er forhold som vi sammen med de momentene som det er pekt på i vedlegget, vil ta opp i den videre dialogen med og om EDAG.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

 

Stefi Kierulf Prytz                                                   Bjørn Bogstad   
direktør                                                                  ass. fagdirektør
 

1 vedlegg