Forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter i 2010

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter i 2010

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo


Dato: 03.05.2011


Vår ref.: 11-368
Deres ref.: 11/4197
 

 
Det vises til Finanstilsynets brev datert 8 april, der Tilsynet  ber om eventuelle merknader til  forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter i 2010. Det vises også til finansnæringens tidligere uttalelser vedrørende den årlige utlikningen.


Veksten i utlikning av utgifter

Finansnæringen har i en rekke år kritisert de høye vekstratene i Tilsynets utgifter. Mens veksten i utgiftene som utliknes på tilsynsenhetene økte med 16,7 prosent i 2007, 12,4 prosent i 2008 og 12,6 prosent i 2009, er vekstraten for 2010 hele 15,8 prosent.

Av vekstraten på 15,8 prosent for 2010  opplyses det at 8,1 prosentpoeng skyldes ekstraordinære forhold. I Finanstilsynets brev står det at 6,1 prosentpoeng tilsvarende 15 millioner kroner skyldes midlertidige tiltak i forbindelse med flyttingen, mens de resterende 2 prosentpoeng opplyses å ha sin årsak i nye oppgaver ved at Tilsynet har overtatt prospektkontrollen fra Oslo Børs. Etter vår oppfatning bør de ekstraordinære kostnadene ved flytting ikke belastes tilsynsenhetene.

Tross disse korrigeringene er veksten i utlikningen 7,7 prosent som er godt over lønns- og prisveksten i samfunnet.

I Tilsynets brev er det for første gang tatt inn en prognose for fremtidig utlikning – for 2011. Det uttales at sannsynlig vekst fra 2010 til 2011 vil bli 6,5 prosent. I denne prognosen videreføres de midlertidige tiltak ved flytting, hvilket ikke kan være korrekt dersom en legger til grunn at disse midlertidige tiltak på 15 mill. kroner skal være en engangsutgift for 2010. Trekkes disse midlertidige utgifter ut av tallene for 2010 vil veksten etter Tilsynets prognosetall for 2011 bli hele 12,4 prosent. Etter vår oppfatning er dette en uakseptabel vekstrate.

Finanstilsynets utgiftsvekst er omtalt i Tilsynets egen strategiplan. I forordet til Finanstilsynets strategiplan 2010 – 2014 pekes det på at Tilsynet står overfor store oppgaver. En understreker imidlertid at en ikke kan regne med den ekspansjonstakt som har vært de siste årene.

”Årene som kommer vil bli preget av at verden har opplevd den største finanskrisen siden 1930-tallet. Det er et betydelig behov for å forbedre regelverk og tilsyn i mange land. Nye internasjonale forpliktelser vil stille krav til Finanstilsynet, både når det gjelder regelverksarbeid, rapportering, operativt tilsyn og samarbeid med utenlandske tilsynsorganer. Samtidig som Finanstilsynet må kunne følge opp de nye forpliktelsene, er det viktig å sikre nødvendig overvåking og forebygging av risiko i markeder og enkeltinstitusjoner.

Det er behov for særlig oppfølging av finansnæringens informasjon og rådgivning til forbrukere om sparing, låneopptak og investeringer, og på den måten legge til rette for gode spare- og investeringsbeslutninger. Hovedansvaret for beslutningene må hvile på forbrukerne selv.

Mange av de nye oppgavene vil være ressurskrevende. Finanstilsynet kan likevel ikke regne med like sterk vekst som i de senere årene. Det vil derfor være nødvendig både å effektivisere virksomheten og å akseptere at ikke alle oppgaver kan gis like høy prioritet.” (vår understrekning)

FNO er enig i synspunktene i det understrekede avsnittet. I likhet med andre institusjoner bør Finanstilsynet være underlagt strenge krav til effektivisering og prioritering. Ikke minst er det viktig fordi utlikningsenhetene har begrenset innflytelse på tilsynets virksomhet.


Utlikning av tilsynsavgifter på filialer fra EØS-land

I vårt høringsbrev 21.april 2010 vedrørende utlikningen for 2009 tok vi opp spørsmålet om institusjonene burde ha samme maksimalbeløp for filialer fra andre EØS-land uavhengig av hva slags institusjon det gjelder. Vi ba om at maksimalsats for utenlandske filialer burde vurderes på nytt ved senere utarbeidelse av utlikningsforslag.

Dette ble fulgt opp av Tilsynet i brev 31. mai 2010 til Finansdepartementet der Finanstilsynet uttrykker forståelse for FNO’s synspunkter. Tilsynet varsler samtidig at de vil for utlikningen i 2010 vil vurdere om maksimumsgrensen bør tilpasses den enkelte tilsynsgruppe.

FNO etterlyser en slik vurdering i utlikningsbrevet for 2010.


Kostnadsoverveltning på tilsynsenhetene

Vi vil også supplere spørsmålet om overveltning av kostnader ved regelutforming med følgende synspunkt:

- At finansbedrifter i motsetning til andre bedrifter er underlagt tilsyn og må bære utgiftene med dette, er ikke noe argument for at de også skal særbehandles ved at man pålegger dem kostnadene ved ordinær lov- og regelverksutvikling. Tvert om, her bør det være en likebehandling i forhold til næringslivet ellers.

 

                                                                                                                                                                                                                  Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Arne Hyttnes                                                    Einar Kleppe
Adm. direktør                                                   Ass. fagdirektør