Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol mm.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol mm.

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Att: Grete Mathisrud

Vår ref.: 11-188
Deres ref.: 09/1307-GM

Vi viser til departementets brev av 3.2.2011 med forslag til ny forskrift.

Finansnærings Fellesorganisasjon mener at foreliggende forslag til forskrift med faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol, vil være et godt tiltak som et ledd i redusert ulykkesrisiko i veitrafikken. Forskriften og de angitte grenseverdiene, synes å være et godt første skritt for å kunne foreta hurtigtesting langs veikanten og for å gjennomføre en mer effektiv straffeforfølging. Vi tror også det er riktig at listen med grenseverdiene er dynamisk i den forstand at listen blir gjenstand for revisjon når ny kunnskap tilsier det.

Den største ulempen synes å være at grenseverdiene ikke omfatter de angitte stoffene i den helt vanlige kombinasjonen med alkohol. Forhåpentlig vil det etter hvert bli mulig å utvikle en form for grenseverdier for de aktuelle stoffene i kombinasjon med alkohol.

Finansnæringens Fellesorganisasjon gir sin tilslutning til foreliggende forslag til ny forskrift.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Andreas Pihl
Seksjonsdirektør