Forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO


Dato: 06.04.2011
Vår ref.: 11-116 BKA/TAH/JDJ
Deres ref.: 08/2217 JCW

 

 
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev 21.01.11 vedlagt et notat fra Finanstilsynet med forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet.

Bakgrunnen for høringssaken er vedtagelsen av lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten av 28. mai 2010 nr. 16 (politiregisterloven). Politiregisterloven gjør det nødvendig å endre enkelte bestemmelser om krav til politiattest i spesiallovgivningen, bl.a. for å klargjøre hvilken attest som kan kreves, samt tilpasse bestemmelser om vandelskontroll. Politiregisterloven skiller mellom ordinær, uttømmende og utvidet politiattest.

Den lovtekniske tilpasningen til ny politiregisterlov som Finanstilsynet legger opp til i sitt høringsnotat, kommenteres kort under pkt 1 nedenfor. Under pkt 2 gjentar vi finansnæringens forespørsel fra 2006 om å etablere nødvendige lovhjemler for vandelskontroll og innhenting av ordinær politiattest ved ansettelser i betrodde stillinger og nøkkelfunksjoner i banker og andre finansinstitusjoner.


1. Innhenting av ordinær politiattest for ledende ansatte

Gjeldende lovgivning på finansmarkedsområdet oppstiller krav om hederlig vandel og/eller egnethet for personer i ledende stillinger og innehavere av personlige konsesjoner innenfor Finanstilsynets tilsynsområde. I vurderingen av om en person har hederlig vandel, vil det bl.a. være av betydning om vedkommende har vært dømt for straffbart forhold.

Finanstilsynet legger i høringsnotatet opp til en videreføring av eksisterende hjemler, og tar ikke til orde for realitetsendringer i forhold til gjeldende rett og praksis med hensyn til hva slags politiattest som innhentes med hjemmel i de forskjellige spesiallover på finansmarkedsområdet.

FNO har ingen innvendinger til Finanstilsynets forslag til lovtekniske tilpasninger og videreføring av eksisterende hjemler for å kreve fremlagt ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.


2. Lovhjemmel for innhenting av ordinær politiattest ved ansettelser i betrodde stillinger


FNH og Sparebankforeningen ba i felles brev 31. mai 2006 (vedlagt) Finansdepartementet vurdere behovet for vandelskontroll og innføring av lovhjemler for innhenting av begrenset politiattest ved ansettelse til betrodde stillinger og funksjoner i banker og andre finansinstitusjoner.

Departementet oversendte 15. juni 2007 henvendelsen fra FNH og Sparebankforeningen til Justisdepartementet for en vurdering og uttalelse. I etterfølgende korrespondanse mellom departementene uttaler Justisdepartementet bl.a.:

”På bakgrunn av de opplysninger som fremkommer av vedlagte brev fra FNH og Sparebankforeningen synes det imidlertid som om behovet for vandelskontroll for visse stillinger innenfor finansinstitusjoner i tilstrekkelig grad er dokumentert.”

Som kjent følger det av den nye politiregisterloven § 36 at vandelskontroll bare kan foretas når kontrollen er hjemlet i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov. Justisdepartementet har de senere år fulgt en fast praksis om at krav om politiattest i forbindelse med vandelskontroll skal hjemles i spesiallovgivningen. Som det fremgår av Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) pkt 12.1.1 skal vedkommende fagdepartement eller fagmyndighet vurdere om det er behov for å fastsette en hjemmel for å innhente opplysninger fra politiet til bruk for bestemte formål.

Finansinstitusjonene erkjenner et betydelig ansvar for å forhindre at kriminelle anslag skjer mot institusjonene og de verdier som er til forvaltning. Det hviler et spesielt ansvar på institusjonene for å motvirke at kriminelle handlinger skjer med bistand fra personer som institusjonen selv har rekruttert til sentrale stillinger.

Politiattest er den eneste pålitelige kilde til informasjon om personer som har blitt ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner. Finansnæringen er samtidig klar over at innhenting av politiattest aldri vil kunne erstatte grundige undersøkelser og intervjuer av søkere til betrodde stillinger, og at interne rutiner og bevissthet rundt informasjonssikkerhet er helt avgjørende for å motvirke risikoen for interne misligheter. Politiattest kan imidlertid fungere som et nyttig supplement i dette kontrollarbeidet og forhindre de mest graverende feilansettelser, der kriminelle bevisst søker seg inn i finansnæringen for å fungere som utro tjenere.

Som nevnt i FNH og Sparebankforeningens fellesbrev 31. mai 2006 ber finansnæringen om en lovhjemmel som gir finansinstitusjonene en rett til å innhente politiattest, og ikke som en forpliktelse. Finansinstitusjonene vil ikke ha behov for å innhente ordinær politiattest som en standardløsning ved ansettelse, men anser en slik mulighet som et godt supplement til de øvrige kontrollrutiner ved rekruttering. Muligheten for innhenting av politiattest antas å ha en preventiv effekt, samt at det i enkelte tilfeller blir lettere å begrunne og oppnå forståelse for et avslag dersom det kan vises til at søker tidligere har vært i befatning med politiet på en slik måte at vedkommende må anses uegnet for stillingen.

I Regjeringens melding nr. 7 (2010 – 2011) til Stortinget påpekes det at den organiserte delen av kriminalitetsutviklingen synes å være i vekst.  Videre legges det vekt på at innsatsen mot organisert kriminalitet er et viktig kriminalpolitisk satsningsområde for regjeringen.  Meldingen legger hovedvekt på å utføre og videreutvikle det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Dette arbeidet skal foretas av samtlige berørte samfunnsaktører.  Det vises i stortingsmeldingen gjentatte ganger til den betydningen næringslivet har i det kriminalitetsforebyggende arbeidet opp i mot organisert kriminalitet.

FNO viser til den helhetlige strategien som legges frem i stortingsmeldingen.  Det er av sentral betydning at lovverket er tilpasset de utfordringer man står overfor og de rådende samfunnsforhold. 

Nasjonalt som internasjonalt har det vært et ”satsningsområde” for kriminelle å skaffe seg ulovlig adgang til verdiene ved å infiltrere finansinstitusjonene.  Innpass til betrodde stillinger i finansinstitusjoner vil kunne gi tilgang ikke bare til kontanter og andre verdier, men også innsyn i konfidensiell informasjon, sikkerhetsrutiner, kontrollsystemer, nøkler og koder mv. Næringen besitter store mengder kundedata i definerte registre. Informasjonen relatert til kundeopplysninger og øvrig personalia i disse registrene er det viktig å beskytte.

I Norge har det blitt avdekket forhold hvor ansatte i finansnæringen er mistenkt for å samarbeide med kriminelle miljøer. De senere år har flere slike saker også blitt nevnt i mediebildet. Det rapporteres fra andre land at infiltrering av finansinstitusjoner er et betydelig økende problem.

Faren for utro tjenere, eller ansatte som presses til utroskap, utgjør en risiko for den enkelte finansinstitusjons økonomi og renommé. Tap av penger og/eller tillit kan ramme hele finansnæringen og dermed også samfunnet.  Tilliten til finansnæringen er essensiell for at de nødvendige økonomiske transaksjoner skal kunne gjennomføres.  Muligheten til å kunne foreta en tilstrekkelig bakgrunnsjekk ved rekruttering til betrodde stillinger er en grunnleggende forutsetning som må være tilstede dersom næringen effektivt skal kunne forebygge kriminalitet.

Som kjent fikk Norges Bank ved lov 16. mars 2007 nr. 11 hjemmel i sentralbankloven til å innhente politiattest for ansatte i Norges Bank og andre som skal ha tjeneste for banken, jfr. Ot. prp. nr. 11 (2006-2007). I den forbindelse ga FNH og Sparebankforeningen i felles brev og notat av 31. mai 2006 en grundig redegjørelse om behovet for lovhjemler om vandelskontroll og innhenting av politiattest også for banker og finansinstitusjoner.

I finansmarkedslovgivningen er det oppstilt krav om hederlig vandel bare for institusjonens styremedlemmer og virksomhetens daglige ledelse. I lys av dagens trusselsituasjon bør et slikt lovkrav, supplert med en rett ti å innhente ordinær politiattest, også omfatte nærmere definerte grupper av ansatte i finansinstitusjonene.

FNO ber Finansdepartementet på nytt igangsette et arbeid med sikte på at det i finansmarkedslovgivningen inntas nødvendige lovhjemler som gir adgang til vandelskontroll og innhenting av ordinær politiattest ved ansettelser i bank og andre finansinstitusjoner etter reglene i den nye politiregisterloven §§ 36-47.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Tore A. Hauglie
fagdirektør

                                    Jan Daniel Juniszewski
                                    fagsjef 

Kopi: Justisdepartementet
          Finanstilsynet