Forslag til forlenget og utvidet prøveordning om å tillate modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og med totalvekt på 50/60 tonn i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til forlenget og utvidet prøveordning om å tillate modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og med totalvekt på 50/60 tonn i Norge

Statens Vegvesen
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Att: Jon Molnes

Vår ref.: 11-243
Deres ref.:   2010/008302-096

Vi viser til Statens vegvesens brev av 16.2.2011 med forslag til utvidet prøveordning med modulvogntog.

Finansnæringens Fellesorganisasjon kan ikke se at det foreligger kunnskap eller erfaring som tilsier at bruk av omtalte modulvogntog gir økning i samlet ulykkesrisiko. Samtidig forstår vi at dagens prøveordning ikke har gitt stort nok datagrunnlag til å konkludere om endring i ulykkesrisikoen m.v. Vi har også festet oss ved at vegholder gjennomgående gir sin tilslutning.

Basert på ovenstående, gir vi vår tilslutning til forslaget om forlenget og utvidet prøveordning med modulvogntog som beskrevet. Vi vil imidlertid tilføye at det er betenkelig med tilrettelegging for løsninger som kan svekke jernbanen som tilbyder av mer klimavennlig transport.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Andreas Pihl
Seksjonsdirektør