Forslag til endringer i finanstilsynsloven § 7

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i finanstilsynsloven § 7

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 20.12.2011

Brevet er også sendt elektronisk til: postmottak@fin.dep.no
Vår ref.: 11-756 BKA/TS/CT
Deres ref.: 11/1297 FM GKB
    

 
Det vises til høringsbrev datert 3.11.2011 som gjelder forslag om visse endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv (finanstilsynsloven) § 7 med høringsfrist 1. februar 2012.

FNO støtter Finanstilsynets endringsforslag som fremgår av punkt 2 og 3 i brev datert 9. mars 2011 til Finansdepartementet. I likhet med tilsynet mener vi det er det hensiktsmessig at finanstilsynsloven og tilsynets etiske regler samsvarer, og at reglene om forhåndsgodkjenning av lån erstattes av en meldeplikt. Etter vår vurdering vil en meldeplikt ivareta de samme hensyn som reglene om forhåndsgodkjenning skal ivareta per i dag, samt være ressursbesparende for organene/personene som i dag har en godkjennelsesfunksjon.

For øvrig deler FNO tilsynets vurdering av at det er lite praktisk med et kausjonsforbud som er rettet mot finansinstitusjonene i finanstilsynsloven. I og med at de øvrige reglene i § 7 er rettet mot Finanstilsynets tjenestemenn, bør også dette være tilfellet for et kausjonsforbud. FNO støtter derfor tilsynets forslag om å innta en setning om kausjon i Finanstilsynets etiske retningslinjer.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Trond Søyland                                       Charlotte Tvedt
seksjonsdirektør                                   seniorrådgiver