Forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 29.09.2011 
Vår ref.: 11-546 BKA/HH
Deres ref.: 10/5174 GK
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 29.06.11 der det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn.


Finansstiftelser

Finanstilsynet foreslår unntak fra konsernregnskapsplikt i konsern hvor en finansstiftelse er morselskap og hvor finansstiftelsen kun eier ett datterselskap, jf. utkast til § 2-6 i årsregnskapsforskriften for banker mv. og § 2-6 i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Forslaget har til hensikt å redusere arbeidsbyrden for regnskapsprodusentene.

FNO støtter Finanstilsynets forslag. Vi viser til at vi i brev til Finansdepartementet av 25.01.11 tok til orde for at finansstiftelser bør unntas fra konsernregnskapsplikt. Vi pekte på at et konsernregnskap bestående av en finansstiftelse og en bank eller et forsikringsselskap som finansstiftelsen har bestemmende innflytelse i vil ha liten informasjonsverdi, og at det derfor er lite hensiktsmessig at finansstiftelser skal måtte bruke økonomiske midler på å utarbeide konsernregnskap. Disse midlene bør heller anvendes til hovedformålet, som er å eie aksjer samt dele ut gaver til allmennyttige formål.

Tilleggsopplysninger vedrørende utlån i delårsregnskapet

Årsregnskapsforskriften § 8-6 som gjelder opplysninger om utlån i årsregnskapet, krever enkelte opplysninger i henhold til IFRS 7. Bestemmelsen har ikke spesifikke opplysningskrav vedrørende misligholdte og tapsutsatte utlån. Ifølge årsregnskapsforskriften § 9-3 som gjelder tilleggsopplysninger i delårsregnskapet, skal det opplyses om samlede misligholdte utlån og tapsutsatte utlån for øvrig, før og etter foretatte tapsavsetninger. Videre skal tapskostnader spesifiseres etter et bestemt oppsett. Årsregnskapsforskriften § 9-3 tredje ledd foreslås endret slik at det kreves opplysninger i samsvar med årsregnskapsforskriften
§ 8-6 d). Det følger av § 8-6 d) at det skal gis en spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivninger på utlån.

FNO vurderer dette forslaget som lite hensiktsmessig. Vi frykter at en slik endring som Finanstilsynet foreslår vil føre til at banker som rapporterer i henhold til NGAAP, ikke gir informasjon om omfanget av misligholdte utlån og øvrige tapsutsatte utlån, fordi det ikke er et eksplisitt krav i årsregnskapsforskriften. Opplysninger om misligholdte og øvrige tapsutsatte utlån er viktig informasjon for mange regnskapsbrukere. FNO foreslår derfor at § 9-3 tredje ledd første og annet punktum opprettholdes.

§ 9-3 tredje ledd vil i så fall lyde slik:

”Det skal gis opplysninger om samlede misligholdte utlån og samlede tapsutsatte utlån for øvrig. Opplysningene skal gis før og etter foretatte nedskrivninger.

Det skal gis en spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivning på utlån.

Det skal gis opplysninger om institusjonens kapitaldekning.”Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen
seksjonsdirektør    

                                                                Herborg Horvei
                                                                fagsjef