Forskrift om elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Dato: 08.12.2011
Vår ref.: 11-747
Deres ref.: 201107074 EP JEN/bj
    

 


Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 1. november 2011 om ovennevnte.

FNO ser ingen betenkeligheter ved at e-forvaltningsforskriften skal gjelde så langt den passer for elektronisk dialog med Statens innkrevingssentral i forbindelse med tvangsfullbyrdelse. E-forvaltningsforskriften vil uansett gjelde for elektronisk kommunikasjon når Statens Innkrevingssentral opptrer i egenskap av forvaltningsorgan.

I høringsbrevet antas at den elektroniske dialogen med Statens innkrevingssentral skal skje på grunnlag av eID med sikkerhetsnivå Person-Høyt (nivå 4), jf kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. Det pekes samtidig på at gevinsten ved å åpne for elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral i første omgang vil være begrenset. Dette blant annet fordi det er så få brukere med Person-Høyt sertifikater som er godkjent for bruk mot ID-porten.

Vi kan i den forbindelse opplyse at den norske banknæringens tilbud i eID-markedet, kalt BankID, er deklarert som Person-Høyt sertifikat til Post- og Teletilsynet. Videre er det nærmere 2,7 millioner personer som i dag har BankID. Dette betyr at straks Difi finner å kunne akseptere at BankID benyttes i ID-porten, vil potesialet for elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral øke kraftig.

Med vennlig hilsen
for Finansnæringens Fellesorganisasjon


Gunnar Harstad
fagdirektør