Endringer i samordningsloven mv.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i samordningsloven mv.

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO  

Dato: 31.10.2011 
Vår ref.: 11-715 /LPA/ET
Deres ref.:  

   


Vi viser til høringsnotat fra Arbeidsdepartementet av 06.10.2011.

I høringsnotatet foreslås det tilpasninger i forhold til forslaget om å innføre et skjermingstillegg for uføre i folketrygden, jf. Prop. 130 L (2010-2011). Det er ikke antydet noe aktuelt virkningstidspunkt for lovendringen.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter at alderspensjon fra offentlige ordninger ikke skal samordnes med skjermingstillegget i folketrygden. Forslagene er ellers logiske og godt begrunnet. Likevel ber FNO om at departementet vurderer nærmere kompleksiteten i forslaget i forhold til hvilke beløp det er snakk om for den enkelte, og vurdert opp mot en enklere tilnærming enn den løsningen som foreslås i høringsnotatet.  

I høringsnotatet foreslås det:

a) at alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger ikke skal samordnes med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden, slik at skjermingstillegget også har effekt for medlemmer som har vært uføre i offentlige ordninger.

b) at skjermingstillegget ses på som en del av alderspensjon fra folketrygden, og legger opp til at dette skal inngå i prøvingen av den individuelle garantien.

c) at uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger fra 67 til 70 år skal samordnes med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden.

d) at personskadetrygdene skal samordnes med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden. (Personskadetrygdene yter pensjon etter særlovgivningen om yrkesskadetrygd og krigspensjonering).

e) at brutto enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning skal samordnes med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden.

Virkningstidspunkt

Arbeidsdepartementet ba på et møte 17.10.2011 mellom departementet, NAV og selskapene om innspill i forhold til virkningstidspunktet for når lovendringene skal tre i kraft. Gitt at departementet står på sitt opprinnelige forslag til lovtekst mener FNO virkningstidspunktet må settes til etter 01.05.2012 (dvs. etter at reguleringen av grunnbeløpet i 2012 finner sted), og tidligst fra juli 2012. Gitt at det gis gjennomslag for et enklere midlertidig regelverk forfektet i denne høringsuttalelsen får gjennomslag kan virkningstidspunktet være tidligere i 2012.

Forslag til en forenklet løsning

FNO mener at når det nå skal innføres et midlertidig regelverk, så bør kompleksiteten begrenses.
Dette gjelder også for samordning med skjermingstillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden.

Hensynet til enkelhet kan tale for at hovedregelen inntil videre skal være at ingen ytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger samordnes med skjermingstillegget. Det er svært små beløp for de første årskullene som omfattes. NAV har antydet at det kan være mellom 42 kr og 76 kr per pensjonist i 1944 kullet. Det foreslås derfor at en eventuell innføring av samordning med skjermingstillegg i uførepensjon mellom 67 og 70 år, personskadetrygd og brutto enke- og enkemannspensjoner bør utstå til 2018.

Pensjonistene vil tjene litt på en slik løsning, fordi skjermingstillegget ikke vil være med i samordningen og samlet pensjon dermed vil øke noe. Kommunikasjon med pensjonistene vil også bli enklere: ”Enten får en skjermingstillegg eller så gjør en det ikke” osv. 

Regulering

Det står ikke noe om hvordan skjermingstillegget skal reguleres i høringsnotatet. Regulering av skjermingstillegg er imidlertid beskrevet i Prop. 130 L på side 167, der det foreslås at at tillegget skal reguleres som alderspensjon under utbetaling. FNO antar at reguleringen vil følge av regelverket for uføretrygden når det er vedtatt, og støtter en slik løsning.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Randi Mørk
seksjonsdirektør