Endringer i prospektdirektivet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i prospektdirektivet


Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 28.09.2011
Vår ref.: BKA/LTB 11-544
Deres ref.: 11/439 EBJ
    

Vi viser til departementets høringsbrev av 29.06.2011 om endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet.

Høringen gjelder gjennomføringen i norsk rett av endringer som EU har foretatt i prospektdirektivet og transparencydirektivet. Formålet med direktivendringene er å redusere administrative byrder for utsteder og tilrettelegger.


Hovedsynspunkter

Generelt støtter FNO en implementering som ligger nærmest mulig direktivtekstene. Det er positivt at departementet i forslagene legger opp til en slik implementering av endringsbestemmelsene i prospektdirektivet.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har disse hovedsynspunktene i saken:

  • Det er viktig å sikre investorbeskyttelse og markedseffektivitet. FNO mener at de foreslåtte endringer bidrar til dette. Vi støtter at grensen for å utarbeide EØS-prospekt økes fra 2,5 til 5 millioner euro, samt at antall personer som tilbudet rettes mot økes fra 100 til 150 personer.
  • Videre gir vi vår tilslutning til at definisjonen av ”profesjonelle investorer” endres, slik at den blir i overensstemmelse med MiFID.
  • Når det gjelder nasjonal prospektplikt, støtter FNO forslaget om at antall personer som tilbudet rettes mot, økes fra 100 til 150. FNO foreslår at beløpsgrensen for nasjonale prospekt økes tilsvarende endringen i prospektdirektivet, altså at det dobles fra dagens 100 000 til 200 000 euro.
     

Prospektplikt ved tilbud om tegning eller kjøp

For at det skal være et EØS-prospekt økes antallet personer som tilbudet rettes til fra 100 personer eller flere til 150 personer eller flere. For tilbud som faller inn under prospektdirektivets anvendelsesområde, vil det ikke kunne fastsettes prospektplikt for tilbud som rettes til færre personer enn det som følger av direktivet. Finanstilsynet mener det er hensiktsmessig at antall personer for nasjonal prospektplikt økes tilsvarende. FNO støtter Finanstilsynet i dette.

Det er i dag ikke prospektplikt for tilbud som gjelder beløp under 100 000 euro. Ved gjennomføringen av prospektdirektivet ble beløpsgrensen for nasjonale prospekter økt fra 40 000 euro til 100 000 euro, slik at den samsvarte med prospektdirektivets nedre beløpsgrense. Det foretas ingen endring av beløpsgrensen på 100 000 euro i endringsdirektivet, men Norge står imidlertid fritt til å fastsette prospektplikt etter nasjonale regler for tilbud mellom 100 000 euro og 5 000 000 euro. 

FNO mener at den nedre grensen her bør økes tilsvarende hevingen av beløpsgrensen for EØS-prospekter, til 200 000 euro.


Unntak fra prospektplikt ved tilbud – profesjonelle investorer


Definisjonen av hvem som regnes som profesjonell investor i relasjon til prospektreglene (verdipapirforskriften § 7-1), og hvem som klassifiseres som dette i henhold til verdipapirforskriften § 10-2 (MiFID) er i dag ulik. I henhold til endringsdirektivet endres definisjonen av profesjonell investor, slik at denne blir i overensstemmelse med MiFID, og Finanstilsynet foreslår at tilsvarende endring (utvidelse) foretas i verdipapirforskriften § 7-1.

Dette betyr bl.a. at små og mellomstore bedrifter får mulighet til å bli registrert som profesjonell investor, i motsetning til i dag. Store bedrifter og virksomheter vil automatisk anses som profesjonell kunde, mens endringsdirektivet ikke medfører noen forandring for fysiske personers adgang til å bli registrert som profesjonell investor. 

Det er praktisk at profesjonelle investorer defineres på samme måte innenfor verdipapirområdet.

FNO støtter Finanstilsynets forslag til endring.


Andre forslag til endringer

FNO har ingen bemerkninger til de andre forslagene.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Jan Digranes
direktør                            Liv Tove Bakken
                                        fagsjef