Endring i forskrift om beregning av tilleggsavsetninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endring i forskrift om beregning av tilleggsavsetninger

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 16.09.2011

Vår ref.: 11-559 /LPA-MC
Deres ref.:   10/1904 TME
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 04.07.2011 med utkast til endring i forskrift om beregning av tilleggsavsetninger. FNO støtter forslaget om å endre grensen for individuell oppbygging av tilleggsavsetningene og ber om at også utvidet bruk av tilleggsavsetninger vurderes.

FNO har ved flere anledninger påpekt behovet for endringer i virksomhetsreglene for livsforsikring, særlig i lys av utfordringene knyttet til håndteringen av produkter med langsiktig rentegaranti ved innføringen av nytt europeisk solvensregelverk (Solvens II). FNO mener det må være en bedre symmetri mellom pensjonsinnretningenes mulighet til fortjeneste og deres risiko for tap enn det som er tilfellet under dagens regelverk, for at livsforsikringsselskapene skal ha mulighet til å innrette sin forvaltningsstrategi slik at kundene får høyest mulig forventet avkastning.


Utvidet adgang til oppbygging av tilleggsavsetninger
I høringsnotatet foreslår Banklovkommisjonen å endre § 5-6 i forskrift til forsikringsloven slik at grensen for pensjonsinnretningenes adgang til å benytte en høyere prosentsats ved beregningen av tilleggsavsetninger for grupper av kontrakter uten eller med lave tilleggsavsetninger, forhøyes fra 2 prosent til 3, 5 prosent av kontraktens premiereserve. 

Banklovkommisjonens forslag om økt grense for individuell oppbygging av tilleggsavsetninger er ett av flere tiltak som innebærer både mulighet for høyere avkastning og styrket soliditet for pensjonsinnretningene. FNO støtter Banklovkommisjonens forslag, men mener samtidig at grensen med fordel kunne vært satt høyere. Den foreslåtte endringen vil ha begrenset effekt i forhold til de utfordringene næringen ser at Solvens II vil reise for det norske tjenestepensjonssystemet. Det er viktig av at det fortsatt jobbes med å utrede øvrige soliditetsfremmende tiltak.

FNO støtter forslaget om økt grense for individuell oppbygging av tilleggsavsetninger, men vi hadde gjerne sett at grensen hadde vært enda høyere.


Utvidet bruk av tilleggsavsetninger
Som nevnt i høringsnotatet har både FNO og Finanstilsynet foreslått å åpne for at tilleggsavsetninger skal kunne brukes til også å dekke det tap pensjonsinnretningen påføres som følge av at årets avkastningsresultat er negativt. Banklovkommisjonen viser til Finansdepartementets tidligere vurderinger på dette området, men stiller seg slik FNO oppfatter det, ikke entydig negativ til forslaget. Vi ønsker å fremheve viktigheten av fortsatt fremdrift i arbeidet med ulike løsninger knyttet til pensjonsinnretningenes muligheter til å benytte tilleggsavsetninger ved negativ avkastning.

FNO ber om at det arbeides videre med mulige løsninger for bruk av tilleggsavsetninger ved negativ avkastning.


Fremdriftsplan
FNO deler Banklovkommisjonens syn på viktigheten av å begrense pensjonsinnretningenes utfordringer knyttet til økt kapitalkrav for renterisiko for fripoliser ved overgangen til Solvens II. Vi støtter derfor Banklovkommisjonens forslag om å prioritere arbeidet med å lage nye regler for fripoliser, slik at Banklovkommisjonens utredning og tilhørende lovutkast på dette området kan sluttføres i inneværende år og behandles av Finansdepartementet og Stortinget i 2012 før Solvens II forventes å tre i kraft.

FNO mener at dette arbeidet bør omfatte mulige løsninger for bruk av tilleggsavsetninger ved negativ avkastning som omtalt over, jf. FNOs notat til Finansdepartementet 07.04.2011. Dette kan gjøres gjeldende bare for fripoliser, eller også for andre produkter som er det næringen primært ønsker.

FNO vil påpeke at det er viktig at arbeidet med fripoliser ikke låser for mulighetene for at Banklovkommisjonen også kan utrede og foreslå andre hensiktsmessige løsninger på pensjonsinnretningenes utfordringer både i den aktuelle utredningen og i den neste fasen av arbeidet.

FNO støtter forslaget om å prioritere arbeidet med regler om fripoliser i inneværende år, herunder også mulige løsninger for bruk av tilleggsavsetninger ved negativ avkastning. Det må samtidig tas hensyn til de resterende problemstillingene som skal behandles i neste fase av Banklovkommisjonens arbeid.

Det er viktig at det åpnes for at eventuelle hensiktsmessige regelendringer som også kan omfatte flere produkter enn fripoliser, som bruk av tilleggsavsetninger ved negativ avkastning, også må kunne vurderes i Banklovkommisjonens arbeid frem mot årsskiftet.


Øvrige merknader
FNO ber om snarlig ikrafttredelse for forslaget om utvidet adgang til oppbygging av tilleggsavsetninger, og senest innen utgangen av 2011, slik at endringen kan gjelde for disponeringen av overskudd for 2011.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Stefi Kierulf Prytz
direktør