Endring av reglene om offentliggjøring av skattelister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endring av reglene om offentliggjøring av skattelister

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 18.03.2011

Vår ref.: 11-170 BKA/TAH
Deres ref.:  09/5279 SL MLF/KR

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev 31. januar 2011 vedlagt et høringsnotat om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene.

De foreslåtte endringer i ligningsloven § 8-8 (ny nr. 4) med sikte på innstramminger i pressens muligheter til å publisere fullstendige søkbare skattelister på internett, gir ikke grunnlag for kommentarer fra FNO.

FNO vil dog kommentere noen forhold i høringsnotatet av særlige betydning for banker og andre finansbedrifters legitime behov for å benytte skatteopplysninger i kredittvurderingsøyemed og ved annen kundekontroll.

Til punkt 3.3 Utvidelse av utleggsperioden
Under punkt 3.3 i høringsnotatet understreker departementet at det ikke er ønskelig å innskrenke offentlighetens tilgang til skattelistene for mye.  Departementet foreslås derfor at perioden skatteetaten lar listene ligge ute på Internett utvides fra tre uker til ett år.

Utvidelsen av utleggsperioden foreslås forankret i ligningsloven § 8-8 ny nr. 3: ”Skattedirektoratet gjør skattelisten tilgjengelig på Internett til alminnelig ettersyn i ett år.”   

FNO støtter dette forslaget. 

Til punkt 3.5 Utlevering av skattelisteopplysninger for tidligere år
Etter ligningsloven § 3-13 nr. 6 kan nærmere angitte skatteopplysninger utleveres til finansinstitusjoner, forsikringsselskaper og kredittopplysningsforetak. Departementet presiserer i høringsnotatet under punkt 3.5 at de foreslåtte i begrensninger i måten opplysningene skal offentliggjøres på, ikke endrer tilgangen på opplysninger som er særregulert i ligningsloven § 3-13 nr. 6.

FNO støtter departementets standpunkt og understreker behovet for at det ikke gjøres endringer i bestemmelsen. 


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Jan Digranes                                                  Tore A. Hauglie
direktør                                                          fagdirektør