Høringsuttalelser 2011

Gå til hovedinnhold

Høringsuttalelser 2011

Forslag til endringer i finanstilsynsloven § 7

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 20.12.2011 Brevet er også sendt elektronisk til: postmottak@fin.dep.no Vår ref.: 11-756 BKA/TS/CT Deres ref.: 11/1297 FM GKB        Det vises til høringsbrev datert 3.11.2011 som gjelder forslag om visse endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv (finanstilsynsloven) § 7 med...

Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper - forslag til endringer i skattelovforskriften

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 12.12.2011 Vår ref.: 11-758 Deres ref.: 11/4407 SL ToW/KR      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 01.11.11 hvor det var vedlagt et høringsnotat om avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper. Hovedsynspunkter FNO vurderer bestemmelsen i...

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 08.12.2011 Vår ref.: 11-747 Deres ref.: 201107074 EP JEN/bj        Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 1. november 2011 om ovennevnte. FNO ser ingen betenkeligheter ved at e-forvaltningsforskriften skal gjelde så langt den passer for elektronisk dialog med Statens innkrevingssentral i forbindelse...

Regelverket for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 Oslo   Dato: 01.12.2011    Vår ref.: 11-732/PES Deres ref.: FST/ISO 08/01315 Vi viser til Norges Banks brev av 21.10.2011 der det bes om merknader til utkast til nye avkortingssatser for verdipapirer og fondsandeler som stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank samt endring i forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Ba...

Rapport om en felles meldingsboks

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Dato: 01.12.2011 Også sendt: postmottak@fad.dep.no Vår ref.: 11-745 BKA/TAH Deres ref.: 11/2706      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) høringsbrev 21. oktober 2011 vedlagt rapporten ”En felles meldingsboks” utarbeidet...

Høring om videreføring av overgangsregler i kapitalkravsforskriften

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 Oslo Dato: 25.11.2011 (også sendt elektronisk til: Postmottak@fin.dep.no ) Vår ref.: 11-729/BKA/EJ/MBW Deres ref.: 11/4317 MW   Det vises til høringsbrev datert 18.10.2011 om videreføring av overgangsregler i kapitalkravsforskriften. Frem til 31. desember 2011 skal institusjoner som beregner kapitalkrav etter risikobaserte, inter...

Ny konsesjon til Posten Norge AS - høringsuttalelse

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 07.11.2011 Vår ref.: 11-680 BKA/TS/CT Deres ref.: 11/1313- RHO      Det vises til høringsbrev datert 28.09.2011 om utkast til ny konsesjon til Posten Norge AS med svarfrist 9.11.11. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har ingen merknader til endringene som foreslås gjort i konsesjonen til Posten Norge AS. Vi...

Endringer i samordningsloven mv.

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO   Dato: 31.10.2011  Vår ref.: 11-715 /LPA/ET Deres ref.:       Vi viser til høringsnotat fra Arbeidsdepartementet av 06.10.2011. I høringsnotatet foreslås det tilpasninger i forhold til forslaget om å innføre et skjermingstillegg for uføre i folketrygden, jf. Prop. 130 L (2010-2011). Det er ikke antydet noe aktuelt...

Forskrifter til forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12mv. (skadeforsikring)

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo   Dato: 31.10.2011 Vår ref.: 11-629 Deres ref.: 11/3658 ReE      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev datert 30.08.2011 med oversendelse av utkast til forskrifter og endringsforskrifter (vedrørende filialforskriften og øvrige forskriftsendringer som følge av nytt kapittel 12 om...

TARGET2-Securities (T2S)

Verdipapirsentralen ASA Postboks 4 0051 OSLO  Dato: 14.10.2011  Vår ref.: 11-675  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Verdipapirsentralens høringsbrev av 1. september 2011 om VPS’ eventuelle tilknytning til TARGET2-Securities (T2S) der VPS ønsker skriftlig tilbakemelding innen 1. oktober 2011. Fristen har senere blitt utvidet til 14. oktober 2011 og senere til...

Utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer (skadeforsikring)

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10.10.2011 postmottak@fin.dep.no Vår ref.: 11-552 Deres ref.:  11/1973 ReE Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 01.07.2011 med oversendelse av høringsnotat og forslag til forskrifter med tilhørende merknader. Nedenfor vil vi gi enkelte merknader og kommentarer i forbindelse med...

Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning NOU 2011: 8

Finansdepartementet  Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 29.09.2011 Vår ref.: 11-490/BKA/TS/EAU Deres ref.:  11/1000 FM GBK Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 31.05.2011 vedrørende Banklovkommisjonens utredning nr. 24, Ny finanslovgivning (NOU 2011: 8). 1. Innledning FNO vil innledningsvis gi en bred og prinsipiell støtte til den modernisering og...

Forslag til norsk bokføringsstandard om kontrollsporet

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 29.09.2011 Vår ref.: 11-648        Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 10.06.11 der det var vedlagt et høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Kontrollsporet. Standarden omhandler de generelle kravene til toveis kontrollspor mellom dokumentasjon av...

Forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 29.09.2011  Vår ref.: 11-546 BKA/HH Deres ref.: 10/5174 GK      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 29.06.11 der det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn. Finansstiftelser Finanstilsynet foreslår unntak...

Endringer i prospektdirektivet

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 28.09.2011 Vår ref.: BKA/LTB 11-544 Deres ref.: 11/439 EBJ      Vi viser til departementets høringsbrev av 29.06.2011 om endringer i prospektdirektivet og rapporteringsdirektivet. Høringen gjelder gjennomføringen i norsk rett av endringer som EU har foretatt i prospektdirektivet og transparencydirektivet. Formålet med...

Endring i forskrift om beregning av tilleggsavsetninger

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 16.09.2011 Vår ref.: 11-559 /LPA-MC Deres ref.:   10/1904 TME      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 04.07.2011 med utkast til endring i forskrift om beregning av tilleggsavsetninger. FNO støtter forslaget om å endre grensen for individuell oppbygging av tilleggsavsetningen...

Rapportering av risikokonsentrasjoner

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 09.09.2011 Postmottak@fin.dep.no    Vår ref.: 11-562/BKA/MBW Deres ref.:  06/577 TMe        Det vises til høringsbrev av 28. juni 2011 vedrørende rapportering av betydelige risiko-konsentrasjoner i tverrsektorielle finansielle grupper. Etter gjeldende kapitalkravsregelverk, herunder regulering om store engasjementer er...

Utkast til rapport fra forprosjektet Vergemålsreformen

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 01.09.2011 (Også sendt elektronisk til: postmottak@jd.dep.no )   Vår ref.: 11-589  BKA/TS/CT Deres ref.: 201011088- /OV      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Justis- og politidepartementets høringsbrev av 15.07.2011 og medfølgende utkast til rapport fra forprosjektet Vergemålsreformen med...

Forslag om endringer i forsinkelsesrenteloven (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forsinket betaling i handelshøve)

Justis- og politidepartementet  Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 30.08.2011 Vår ref.: 11-444 Deres ref.: BKA/TS/CT      Det vises til Justisdepartementets høringsbrev og notat vedrørende forslag om endringer i forsinkelsesrenteloven med svarfrist 1. september 2011. FNO ser at endringene i forsinkelsesrenteloven er nødvendige for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirekt...

Utkast til forskrifter til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO   Dato: 19.08.2011  Vår ref.: 11-601 Deres ref.:   LPA/ET     Vi viser til mottatt brev av 30.06.2011 med utkast til forskrifter til lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter i hovedsak de endringene som foreslås.   Bruk av gjennomsnittlige...

Forslag om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.08.2011 Vår ref.: 11-526 BKA/HH Deres ref.: 09/1553 SL TOK/rla      Høringsuttalelse - Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 15.06.11 der det var vedlagt et høringsnotat om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom....

Forslag om å gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på annet språk enn norsk

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.08.2011 Vår ref.: 11-558 BKA/HH Deres ref.: 11/1790 PCB      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 05.07.11 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag om å innta en bestemmelse i revisorforskriften som vil gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på et annet språ...

Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.08.2011 Vår ref.: 11-452 BKA/HH Deres ref.: 10/5201 SL HS/KR      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 12.05.11 der det var vedlagt et høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften. Departementet foreslår at elektronisk levering av...

Årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.08.2011 Vår ref.: 11-440 BKA/HH Deres ref.: 11/920/GK      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 06.05.11 der det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak. FNO har ingen merknader til høringsnotatet. Med vennlig hilsen...

Endring i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.08.2011 Vår ref.: 11-561 BKA/HH Deres ref.: 11/2965 SL TV/rla      Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 29.06.11 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag til endringer i skattereglene for Svalbard. Et hovedformål med endringsforslaget er å hindre at det gunstige...

Justering av prospektsatsene

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 29.06.2011 Vår ref.: 11-478 Deres ref.:        Vi viser til høringsnotat av 25.05.2011 om justering av prospektsatsene. Bakgrunn Prospektmyndighetene kan etter verdipapirhandelloven § 7-11 kreve gebyr til dekning av de utgifter som påløper ved prospektkontrollen, og det er lagt til grunn at denne kontrollen skal være...

Utkast til forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO   Dato: 14.06.2011 Vår ref.: 11-304 Deres ref.: 201002615/PGUFJS  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 28.2.2011 vedrørende utkast til forskrift om prisopplysning for varer og tjenester. FNOs hovedsynspunkter er: FNO er...

Høring av arbeidsgrupperapport om forslag til ny ordning for arbeidsgiveres rapportering

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Dato: 04.06.2011 Vår ref.: 11-501 LPA/BB Deres ref.: 10/319 SL KrJ/KR  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementet brev av 03.04.2011, med spørsmål om våre merknader til forslaget til ny felles kommunikasjonsordning for arbeidsgiveres rapportering om ansettelser, lønn og trekk – Elektronisk dialog med...

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Sikring av regnskapsmateriale

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 31.05.2011 Vår ref.: 11-12 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 27.12.10 der det var vedlagt et høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Sikring av regnskapsmateriale. Standarden omhandler kriterier som må oppfylles for at sikringen av...

NBS(HU) Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

Norsk RegnskapsStiftelse Postboks 2914 Solli 0230 OSLO Dato: 31.05.2011 Vår ref.: 11-344 BKA/HH Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 30.03.11 der det var vedlagt et høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år. Bokføringsloven krever at bokførte opplysninger som i utgangspunktet er...

Rapporteringsplikt handler i OTC-derivater

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 31.05.2011 Vår ref.: 11-302 Deres ref.: 07/3583 IG   Vi viser til deres høringsbrev 10.03.11 vedrørende forslag til endring i verdipapirforskriften om rapporteringsplikt for handler i derivater som gjelder finansielle instrumenter notert på regulert marked. I dag skal verdipapirforetak rapportere til Finanstilsynet...

Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 25.05.2011 (også sendt pr e-post: lovavdelingen@jd.dep.no )   Vår ref.: 11-367/BKA/EAU/HTG Deres ref.: 201103032 EP HCH/HEK/bj   FNO viser til Justisdepartementets høringsbrev av 7.april 2011 om EU-kommisjonens forslag til direktiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142...

Utkast til forskriftsendringer i lys av endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 13.05.2011 Vår ref.: 11-361 LPA/BB Deres ref.: 10/1904 TMe   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets brev av 05.04.2011, med spørsmål om våre merknader til høringsnotatet ”Utkast til forskriftsendringer i lys av endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk...

NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  Forbrukeravdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo       Dato: 09.05.2011 Vår ref.: 11-183 BKA/EAU Deres ref.: 201100081-/UBEFJS  Det vises til høringsbrev datert 02.02.2011 med vedlagt NOU 2010:11 Nemndsbehandling av forbrukertvister. I utredningen vurderes dagens modell for tvisteløsning i forbrukersaker utenfor domstolene...

Forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv

Justisdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 09.05.2011  Vår ref.: 11-204 BKA/ GH Deres ref.:  201100885   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Justisdepartementets høringsbrev av 9. februar 2011 og høringsnotat fra departementets Lovavdeling med forslag til 1) forskrift til den nye vergemålsloven og 2) endringer i annen lovgivning som følge av ny...

Ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato: 05.05.2011 Vår ref.: 11-360 Deres ref.: 11/170-2JOH   Det vises til departementets brev datert 1. april 2011 vedlagt forslag til ny forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån til Husbanken. I høringsbrevet understrekes det at hensikten med forslaget er å utarbeide forskrifter som gir en fullstendig oversi...

Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011: 1)

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-178 Deres ref.: 11/11 Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 02.02.11 hvor det bes om kommentarer til Finanskriseutvalgets utredning, NOU 2011: 1, Bedre rustet mot finanskriser. 1. Hovedsynspunkter Finanskriseutvalgets beskrivelse av bakgrunnen for...

Forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter i 2010

Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Dato: 03.05.2011 Vår ref.: 11-368 Deres ref.: 11/4197     Det vises til Finanstilsynets brev datert 8 april, der Tilsynet  ber om eventuelle merknader til  forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter i 2010. Det vises også til finansnæringens tidligere uttalelser vedrørende den årlige utlikningen. Veksten i utlikning av...

Forenkling og modernisering av aksjeloven

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 26.04.2011 Vår ref.: 11-102 Deres ref.:   201100306 EP IKR/bj 1. Innledende merknader Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets høring om Gudmund Knudsens utredning: ”Forenkling og modernisering av aksjeloven”. FNOs hovedsynspunkter er: FNO støtter hovedlinjene i utredningen, herunder de...

Obligasjonsreglene Oslo Børs og Oslo ABM

Oslo Børs Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Dato: 27.04.2011 Vår ref.: 11-389 Deres ref.:  812303 Vi viser til deres brev 25.03.11 vedrørende endring av obligasjonsreglene på Oslo Børs og Oslo ABM. Vi ser at noen av forslagene følger opp nye lov- eller forskriftskrav: Kravet om revisjonsutvalg for utstedere med omsettelige verdipapirer notert på regulert marked og kravet om...

Forslag til forskrift om e-pengeforetak

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.04.2011 Vår ref.: 11-300 Deres ref.:  10/3463 JWC   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 14. mars 2011 vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til ny forskrift for gjennomføring av nytt e-pengedirektiv (direktiv 2009/110/EF) i norsk rett. FNO har ved...

Forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 06.04.2011 Vår ref.: 11-116 BKA/TAH/JDJ Deres ref.: 08/2217 JCW     Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev 21.01.11 vedlagt et notat fra Finanstilsynet med forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet. Bakgrunnen for høringssaken e...

Ny samleforskrift til verdipapirfondloven

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 31. mars 2011 Deres ref 09/4502 AG/KrR Det vises til Finansdepartementets høringsbrev datert 28. januar 2011. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Verdipapirfondenes forening (VFF) har funnet det hensiktsmessig å avgi en felles høringsuttalelse knyttet til forslaget om konsolidert forskriftsregelverk for...

Supplementary Document Financial Instruments: Impairment

International Accounting Standards Board 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom  Date: 30.03.2011 By email: director@fasb.org Our ref.: 11-318 BKA/HH Your ref.: No. 2011-150   Dear Sir/Madam, Finance Norway (FNO) welcomes the opportunity to comment on the Supplementary Document Financial Instruments: Impairment that the IASB issued on 31 January 2011. The...

Forslag til forlenget og utvidet prøveordning om å tillate modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter og med totalvekt på 50/60 tonn i Norge

Statens Vegvesen Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Att: Jon Molnes Vår ref.: 11-243 Deres ref.:   2010/008302-096 Vi viser til Statens vegvesens brev av 16.2.2011 med forslag til utvidet prøveordning med modulvogntog. Finansnæringens Fellesorganisasjon kan ikke se at det foreligger kunnskap eller erfaring som tilsier at bruk av omtalte modulvogntog gir økning i samlet...

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol mm.

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Att: Grete Mathisrud Vår ref.: 11-188 Deres ref.: 09/1307-GM Vi viser til departementets brev av 3.2.2011 med forslag til ny forskrift. Finansnærings Fellesorganisasjon mener at foreliggende forslag til forskrift med faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol, vil være et godt tiltak som et ledd i redusert...

NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

Miljøverndepartementet Pb. 8013, Dep. 0030 OSLO  Vår ref.: 10-994 Deres ref.:  200804249 Høring om NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring Det vises til departementets høringsbrev av 16. desember 2010 hvor det bes om synspunkter på utredning ”NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring”. Via e-post har vi fått departementets aksept for utsatt levering av...

Endring av reglene om offentliggjøring av skattelister

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 18.03.2011 Vår ref.: 11-170 BKA/TAH Deres ref.:  09/5279 SL MLF/KR Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev 31. januar 2011 vedlagt et høringsnotat om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene. De foreslåtte endringer i ligningsloven § 8-8 (ny nr. 4) med sikte på...

Revisjon av NS8407 totalentreprise

Norsk Standard v/ Jørgen Birkeland P.B. 242 1326 LYSAKER Dato: 16.03.2011 Innledning Viser til høring om overnevnte og ditt svar på e-post 17.2 om å få utsatt fristen til 15. mars. Noe av grunnen til at vi måtte be om utsettelse er at høringen ikke ble sendt til FNO, men direkte til enkelte av våre medlemmer. Vi er takknemlig om denne type høringer, ikke minst når bransjen...

Høring vedr. utsatt offentliggjøring av handler i obligasjonsmarkedet samt offentliggjøring av repo-handler

Oslo Børs Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO Dato: 11.03.2011 Vår ref.: 11-174 Deres ref.:   806061 Det vises til Oslo Børs’ høringsnotat om forslag til utsatt offentliggjøring av handler i obligasjonsmarkedet. Forslaget innebærer at fristene for offentliggjøring av store handler forlenges sammenlignet med nåværende modell. Videre foreslår børsen to alternative modeller for...

Forslag om gjennomføring av direktiv 2009/44/EF i norsk rett

Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030    Dato: 11.03.2011 Vår ref.: 11-70/BKA/TAH/LTB Deres ref.:  10/1784 JCW Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev 13. januar 2011 vedlagt et høringsnotat fra en arbeidsgruppe med lovforslag til gjennomføring i norsk rett av direktiv 2009/44/EF, heretter kalt endringsdirekti...

Forslag til gjennomføring av direktiv 2009/110/EF (endringer av e-pengedirektivet) i norsk rett

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO   Dato: 11.03.2011  Vår ref.: 11-159 BKA/TAH/GH Deres ref.:  10/3463   Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 27. januar 2011 vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til lovendringer for gjennomføring av nytt e-pengedirektiv (direktiv 2009/110/EF) i norsk rett....

EU-høring om alternative tvisteløsninger fra EU-kommisjonen - FNOs synspunkter

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet Ved: Petter Gluva           Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Dato: 10.03.2011 Vår ref.: 11-179 Deres ref.: 201100409-/PGUFJS     Det vises til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet datert 02.02.2011, vedrørende EU-kommisjonens konsultasjon om alternative tvisteløsninger. Konsultasjonen har til form...

Endringer i verdipapirhandelloven mv.

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 10.03.2011 Vår ref.: 10-977 Deres ref.: 09/4871 IG   Vi viser til departementets brev 15.12.2010 vedrørende høring om diverse endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, verdipapirregisterloven og finanstilsynsloven. Det tilhørende høringsnotatet med konkrete forslag til regelverksendringer er utarbeidet ...

Offentliggjøring av delårsregnskap på internett

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 03.03.2011 Vår ref.: 10-952 BKA/HH Deres ref.: 10/5174 GK    Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 03.12.10 der det foreslås at et krav om publisering av delårsregnskap på internett tas inn i årsregnskapsforskriftene for henholdsvis banker og forsikringsselskaper. FNO er enig i...

Finance Norway’s response to the public consultation on Central Securities Depositories (CSDs) and on the harmonization of certain aspects of securities settlement in the European Union

European Commission Internal Markets and Services DG B-1049 Bruxelles Belgium Date: 02.03.2011 Information about the respondent: FNO - Finance Norway Hansteensgt. 2 Oslo P.o. Box 2473 Solli N-0202 Oslo, Norway Phone +47 23284200 Field of activity of the respondent Finance Norway (FNO) was established in 2010 by the Norwegian Savings Banks Association and the Norwegian...

Vedr. FNOs høringsuttalelse om elektronisk tinglysing

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 24.02.2011 Vår ref.: 10-550/BKA/htg Deres ref.: 201007547 EP KSI/mk     Det vises til FNOs høringsuttalelse av 24. september 2010 om elektronisk tinglysing . Med dette ønsker FNO å klargjøre og supplere vår avgitte høringsuttalelse. Til utkast til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 annet ledd viser FNO i sin...

Forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 23.02.2011 Vår ref.: 11-166/BKA/htg Deres ref.: 10/2702 IG Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 28.01.2011 om forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen. Ved omsetning av fast eiendom eller...

Norsk internasjonal insolvensrett

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 23.02.2011 Vår ref.: 10-892/BKA/htg Deres ref.: 201011637 EP IKR/bj   Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 18.11.10 vedrørende utredning om norsk internasjonal insolvensrett. Saken gir på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon. Med vennlig hils...

Saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt

Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Dato: 02.02.2011 Vår ref.: 10-887 EK Deres ref.: 08/6053 SL KTV/KR   Det vises til departementets høringsbrev 15. november 2010 der det bes om synspunkter på forslag til nye saksbehandlerregler i lov om eiendomsskatt til kommunene. Utgangspunktet er at saksbehandlingsreglene for eiendomsskatt er mangelfulle. Det foreslås derfor at:...

Rapport fra arbeidsgruppen for CSR-rapportering

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.01.2011 Vår ref.: 10-820 BKA/HH Deres ref.: 08/3131 TYH  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 26.10.10 vedrørende høring av rapporten fra arbeidsgruppen for utredning av utvidede krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven. Generelt FNO vil innledningsvis gi...

Regnskapsføring i finansstiftelser

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.01.2011 Vår ref.: 10-978 BKA/HH Deres ref.: 10/5175 GK  Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 14.12.10 hvor det var vedlagt et forslag fra Finanstilsynet til endringer i årsregnskapsforskriftene for henholdsvis banker mv. og forsikringsselskaper knyttet til regnskskapsføring...

Forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Dato: 28.01.2011  Vår ref.: 11-49/BKA/htg Deres ref.: 201004870-1/CGL   Det vises til høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 11.01.11 vedrørende forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler, som skal fastsettes med hjemmel i dekningsloven § 7-14 førs...

Ny forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter

Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO Dato: 10.01.2011 Vår ref.: 10-951 Deres ref.: FST/10/02158 Vi viser til deres brev 07.12.10 der forslag til ny forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter sendes på høring. Hovedformålet med ny forskrift er å klargjøre at Norges Banks erstatningsplikt er begrenset til å gjelde ekte sedler og mynt som...