Forslag til endringer i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring vedr minstekrav til sikkerhetsavsetning i kredittforsikringsselskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring og gjenforsikring vedr minstekrav til sikkerhetsavsetning i kredittforsikringsselskap

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Dato: 17.06.2010
Vår ref.: 10-424
Deres ref.: 09/4107 NM


 

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet 10.05.2010.

Departementet foreslår at minstekravet til sikkerhetsavsetning for kredittforsikringsselskap i § 6 forskrift 10.mai 1991 nr. 301 endres fra fem ganger opptjent premie for egen regning for siste regnskapsår til 244 prosent av gjennomsnittlig årlig opptjent premie for egen regning over de fem siste regnskapsår.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) vil vise til Rådsdirektiv 73/239/EØF (se direktiv 87/343/EEC) hvor det foreskrives fire likeverdige metoder for medlemsstatene til å fastsette minstekrav, Norge har valgt metode to; med et krav til utjevningsavsetning som minst skal tilsvare 134 prosent av gjennomsnittlig opptjent premie for egen regning de siste fem år.

FNO mener det er viktig at norske selskap sikres de samme vilkår som utenlandske selskap. Vi kan vise til at Sverige har valgt metode én slik som beskrevet i direktivet og at minstekravet til utjevningsavsetning skal utgjøre 150 prosent av høyeste årlige premieinntekt for egen regning i de siste fem årene. Det vil si at kravet for svenske selskap er tilvarende det midlertidige dispensasjonsvedtaket i Norge.  

FNO mener at minstekravet til sikkerhetsavsetning til norske selskap ikke bør være vesentlig høyere enn de krav som gjelder for utenlandske selskap. Slik forslaget er utformet, mener vi at 244 prosent av gjennomsnittlig opptjent premie vil bety en konkurransemessig ulempe.      Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Olav Vannebo
direktør