Varsling ved tvangsoppløsning av selskaper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Varsling ved tvangsoppløsning av selskaper

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO
 

Dato: 29.07.2010 
Vår ref.: 10-387
Deres ref.:   201002549 EP IKR/bj

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets høringsbrev datert 26.10.2010 om ovennevnte.

FNO støtter forslagene på høring. De gjeldende selskapsrettslige varslingsregler ved tvangsoppløsning av selskaper, er i lys av Høyesteretts tolkning av aksjelovene § 16-16 lite praktikable. Et system hvor man skal basere seg på at varsel om tvangsoppløsning skal være kommet frem til selskapet vil være tids- og arbeidskrevende.

Innføring av et krav om at varsel sendes med rekommanderte brev, bryter med den automatiserte saksbehandlingen i Brønnøysundregistrene som ligger til grunn for gjennomføring av flere av varslingsreglene i selskapslovgivningen. Dette vil også kunne medføre at nødvendig tvangsavvikling av selskaper treneres.  For de mange selskaper som ikke har registrert riktig forretningsadresse i Foretaksregisteret, vil en varslingsregel med rekommanderte brev uansett ikke avhjelpe de praktiske problemene som oppstår med gjeldende regler.

Rettssikkerhetsaspektene ved dette kan etter vårt syn uansett ivaretas ved at kopi av varslet sendes styreleder evt. revisor (selv om sistnevnte ofte i disse selskapene har fratrådt). Vi foreslår derfor en ordning hvor styreleder varsles i tillegg til selskapet selv. Hvorvidt det da er nødvendig å sende flere enn ett varsel til selskapet er nok etter vår vurdering mer usikkert. Dersom man innfører en ordning hvor kopi av varselet sendes styreleder bør dette ivareta selskapets interesser på tilfredsstillende vis.             


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon 


Carl Flock
advokat/fagsjef