Utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.


Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 04.05.2010

Vår ref.: 10-70 BKA/HH
Deres ref.: 09/2355 SL JW/rla

Vi viser til Finansdepartementets brev av 18.01.10 hvor det var vedlagt et høringsnotat der det foreslås en rekke endringer knyttet til skattereglene ved omorganisering av selskaper og næringsvirksomhet.

Generelle kommentarer

FNO vil innledningsvis gi uttrykk for at vi vurderer det som positivt at departementet foreslår regelverksendringer på dette området. Forslagene i høringsnotatet innebærer at skattereglene for omorganiseringer i all hovedsak blir både enklere og mer forutsigbare for norske selskaper, og da særlig for internasjonalt rettede virksomheter.

Lovlighetskravet

Gjeldende ordlyd i skatteloven § 11-1 annet ledd gir uttrykk for et strengt selskapsrettslig og regnskapsrettslig lovlighetskrav. Uriktig selskapsrettslig eller regnskapsrettslig gjennomføring av en fusjon eller fisjon, vil kunne ha som konsekvens at fusjonen eller fisjonen ikke kan gjennomføres skattefritt.

I høringsnotatet foreslår departementet å fjerne det generelle lovlighetskravet som vilkår for skattefrihet ved en fusjon eller fisjon. De kravene som departementet mener er mest sentrale ved den skattemessige vurderingen, er kravet til lovlige fusjons- og fisjonstyper, kravet om skattemessig kontinuitet for selskaper og aksjonærer og reglene om tilleggsvederlag. Dette er vilkår som står uttrykkelig i andre paragrafer enn i § 11-1 der det generelle lovlighetskravet står. Brudd på disse vilkårene vil fortsatt medføre skatteplikt.

FNO støtter forslaget om å oppheve det generelle lovlighetskravet i skatteloven § 11-1 annet ledd som vilkår for skattefrihet for en fusjon eller fisjon. Vi vil spesielt peke på at en opphevelse av lovlighetskravet vil medføre en langt større forutsigbarhet for næringslivet i fusjons- og fisjonsprosesser.

Grenseoverskridende omorganisering

For å sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen, samt for å legge til rette for at internasjonale transaksjoner kan gjennomføres skattefritt uten søknad til departementet, foreslås det å lovfeste at en rekke grenseoverskridende omorganiseringer skal kunne gjennomføres skattefritt. I henhold til forslaget er det i noen tilfeller et vilkår for skattefrihet at virksomheten i det norske selskapet videreføres i en filial i Norge. FNO vil bemerke at det bør avklares om dette vilkåret er ment å gjelde for en nærmere avgrenset periode etter at omorganiseringen er gjennomført.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Stein Sjølie
seksjonsdirektør 

Herborg Horvei
fagsjef