Utkast til forskrifter om arbeidsavklaringspenger m.m.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til forskrifter om arbeidsavklaringspenger m.m.

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Dato: 14.01.2010
Vår ref.: 09-8670 BB
Deres ref.: 200902081 -/EBB

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 01.01.2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge.

FNO viser til høringsbrev av 03.12.2009.

FNO har følgende merknad til utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger § 14:

Etter FNOs syn kan det være uklart hva som ligger i uttrykkene ”ytelser” og ”arbeidsgiver”. Dette bør derfor etter vårt syn presiseres. For eksempel legger vi til grunn at utbetaling av forsikringsytelser fra arbeidsgivers forsikringsselskap ikke faller inn under henholdsvis ”ytelse” og ”arbeidsgiver”.

Med vennlig hilsen

Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

 

Biørn Bogstad
ass. fagdirektør