Utkast til forskrift om stønad til helsehjelptjenester mottatt i et annet EØS-land

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til forskrift om stønad til helsehjelptjenester mottatt i et annet EØS-land

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 14.07.2010
Vår ref.: 10-414
Deres ref.:  20100058-/KBD

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon viser til departementets brev av 05.05.2010.

Forslaget foranlediger ingen merknader fra vår side.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Øyvind Flatner
seksjonsdirektør/advokat