Ny lov om Statens innkrevingssentral

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny lov om Statens innkrevingssentral

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 12.10.2010

Vår ref.: 10-594/BKA/htg
Deres ref.: 04/3782 SL KSTE/PBU

FNO viser til Finansdepartementets høringsbrev 7. juli 2010 vedrørende forslag om ny lov for Statens innkrevingssentral.

Vi ser positivt på forslaget om å samle all regulering av Statens innkrevingssentrals (SI) utenrettslig innkreving i ny lov om Statens innkrevingssentral. Likeledes er FNO positive til å regulere SIs særnamsmannskompetanse i nytt romertall ll i kapittel 2 i tvangsfullbyrdelsesloven. En samlet og klar regulering av SIs kompetanse vil gjøre reglene lettere tilgjengelige.

FNO er imidlertid uenig i utkastet til tvangsfullbyrdelseslov § 2-14 annet ledd, hvor det foreslås å gi SI hjemmel til å gjennomføre tvangsdekning i enkle pengekrav. Selv om SI allerede er gitt hjemmel til i en del tilfeller å stifte utleggspant og beslutte utleggstrekk, er det ikke en naturlig følge at SI i tillegg gis myndighet til å gjennomføre tvangsdekningen. En slik myndighet vil gi SI ytterligere en fordel i forhold til andre likestilte kreditorer, deriblant banker. Kreditorer generelt må forholde seg til ordinære namsmenn og den saksbehandlingstid som til enhver tid gjelder ved gjennomføringen av tvangsfullbyrdelse, mens SI vil kunne gjennomføre inndrivelsesprosessen langt raskere.

Det er også viktig å merke seg at andre særnamsmenn ikke er gitt hjemmel til å gjennomføre tvangsdekning. NAV innkrevingssentrals kompetanse ved tvangsfullbyrdelse er regulert i lov av 29. april 2005 nr 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven). Det fremgår av lovens kapittel 2 at NAV innkrevingssentral vil kunne gjennomføre utleggstrekk, jf. § 11, og kunne holde forretning om utleggspant, jf. § 13. NAV innkrevingssentral har imidlertid ikke hjemmel til å gjennomføre tvangsdekning.

Likeledes følger det av lov 17. juni 2005 nr 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kapittel 14, at skatteoppkreverne og skattekontorene vil kunne holde forretning om utleggspant, jf. § 14-3, og kunne gjennomføre utleggstrekk, jf. § 14-5. Skatteoppkreverne og skattekontorene er imidlertid heller ikke gitt hjemmel til å gjennomføre tvangsdekning.

Bidragsinnkrevingsloven og skattebetalingsloven er begge nye lover, og det ble ikke vurdert som nødvendig å gi de særnamsmenn som reguleres av lovene hjemmel til å gjennomføre tvangsdekning. Slik det fremstår for FNO finnes det ingen gode grunner til å gi SI videre kompetanse enn andre særnamsmenn, ved å gi SI hjemmel til å gjennomføre tvangsdekning.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Tore A. Hauglie    
fagdirektør

Helene Tørvold Guldbrandsen
rådgiver