NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Postboks 8004, Dep
0030 Oslo
  
  
Dato: 20.09.2010

Vår ref.: 10-700/BKA/EAU
Deres ref.: 00903069-/MEA 


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. FNO representerer nå i praksis hele finansnæringen i Norge med hovedvekt av banker, forsikringsselskaper og finanskonsern.

FNO viser til ovennevnte høringssak om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. FNO har ikke mottatt saken på høring, men ønsker likevel å avgi en uttalelse i saken, ettersom den omhandler prinsipielle spørsmål knyttet til et lovverk som har vesentlig betydning også for finansnæringen.

FNO mener at det er av stor samfunnsøkonomisk betydning at regelverket for offentlige anskaffelser fungerer og håndheves på en effektiv og betryggende måte. Dette vil bidra til større forutberegnelighet for alle parter og derved også til en mer effektiv konkurranse til fordel for det offentliges økonomi.

Et sentralt spørsmål i høringen er hvilken rolle Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) bør ha i fremtiden. Ettersom EUs håndhevelsesdirektiv medfører at KOFA i alle fall ikke kan videreføres slik det er i dag, som et rådgivende organ med adgang til å gi overtredelsesgebyr ved grove overtredelser av regelverket, står man nå overfor to alternativer for fremtiden: Det ene er å videreføre KOFA som rådgivende organ, men da uten sanksjonsadgang, det andre er å gi KOFA bindende beslutningsmyndighet.

Saken har vært fremlagt for FNOs juridiske hovedutvalg som består av sjefsjurister i bedrifter og konsern som dekker hele finansmarkedet. Utgangspunktet for behandlingen var at regelverket om offentlige anskaffelser gjelder fullt ut også for offentlige innkjøp av finansielle tjenester. Gjennomgangen bekreftet inntrykket vi tidligere har fått ved henvendelse til KOFA, nemlig at antallet klagesaker om finansielle tjenester er forholdsvis lavt. Men det ble understreket at dette ikke kan tolkes dit hen at eksistensen av en relevant klageordning har liten betydning på finansområdet. Det er viktig at det eksisterer en klageordning for offentlige anskaffelser med høy autoritet. Det ble i den forbindelse særlig pekt på ordningens forebyggende betydning, at dens eksistens har ”skjerpende” effekt, i tillegg til at den anses å være viktig for å få fastlagt hvordan regelverket skal forstås, slik at bedriftene kan forholde seg til nemndas uttalelser i kommende anskaffelsessaker.

På den annen side ble det også pekt på en del forhold som gjør at klagebehandling for KOFA kan skape store praktiske utfordringer for de aktuelle tilbyderne av finansielle tjenester, både for de prefererte og ikke-prefererte tilbyderne. De førstnevnte opplever at det knyttes usikkerhet til store kontrakter som skal igangsettes pga. pågående klagebehandling. De sistnevnte opplever lange klagerunder som sjelden leder til noe i den konkrete saken, og som representerer en belastning i forhold til den kommunen man ønsker å få et kontraktsforhold til.

Erfaringene fra finansområdet er sannsynligvis preget av at det dreier seg om kontrakter av omfattende og nokså varig karakter, og som gjør det særlig viktig med et tillitsfullt forhold til kundene. Viktige kontraktstyper er for eksempel hovedbankavtaler og avtaler om kommunal tjenestepensjon.

FNO vil ikke ta definitivt stilling til hvilken rolle KOFA bør ha i fremtiden. På den ene siden ser vi at det kan være argumenter mot etableringer av særdomstoler innenfor ulike fagområder. Samtidig erkjennes at anskaffelsesområdet er et veldig spesialisert område der det kan være fordeler ved at eksperter på området vurderer tvistene. Dersom KOFA skal omdannes til et klageorgan med bindende virkning, er FNO opptatt av at KOFA eventuelt må styrkes vesentlig ressursmessig, for å sikre tempo, kvalitet og autoritet.

Uavhengig av hvilken rolle KOFA bør ha i fremtiden er det viktigste etter vårt syn at KOFA opprettholdes som en selvstendig instans som kan bidra til prinsipielle avklaringer av spørsmål som dukker opp, og til at det holdes fokus på regelverk og gode anskaffelsesprosedyrer i kommunene.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Sverre Dyrhaug                                           Elisabeth Auren
Direktør                                                      fagsjef