Lover som gjennomfører varepakken i norsk rett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lover som gjennomfører varepakken i norsk rett


Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 OSLO
Dato: 04.05.2010

Vår ref.: 10-165
Deres ref.: 201000455-3/MGA  

Det vises til høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 08.02.2010 vedrørende forslag til gjennomføring av Europakommisjonens varepakke i norsk rett, ved to nye lover som skal gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 764/2008 om fastsettelse av prosedyre for anvendelsen av visse nasjonale tekniske regler på varer som er lovlig satt på markedet i en annen medlemsstat, og rådsforordning nr. 765/2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn for varer som settes på det indre marked.

Saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.  


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Elisabeth Auren
fagsjef