Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO


Dato: 19.11.2010


Vår ref.: 10-655
Deres ref.: 201009215EP HCH/HEA/bj 


Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 20.08.2010 om EU-kommisjonens grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett. Grønnboken inviterer til en åpen høring om prinsipielle valg i det videre arbeidet med europeisk kontraktsrett.

Finansnæringens Fellesorganisasjon er kjent med saken, som har vært diskutert gjennom lang tid i Den Europeiske Bankforening (EBF), hvor FNO deltar, og som også har vært behandlet i FNOs juridiske hovedutvalg, som består av juridiske direktører i FNOs medlemsbedrifter. 

Bank- og finansområdet preges i stor grad av ulike direktiver på forbrukerområdet. Det har kommet sterke innvendinger fra mange jurister knyttet til at disse direktivene er dårlig synkronisert når det gjelder anvendelsesområde, definisjoner mv. Dette har vanskeliggjort tilpasninger til direktivene i de enkelte land, særlig på grunn av ulike avgrensninger innenfor de ulike lover.  FNO mener at akademikergruppens arbeid med en felles referanseramme for en europeisk kontraktsrett er et verdifullt bidrag til harmonisering av kontraktsretten i europeiske land på tvers av ganske betydelige forskjeller i lov- og rettstradisjoner.

Basert på erfaring, anser vi det imidlertid lite realistisk med en snarlig, full harmonisering av kontraktsretten i Europa. Av de alternativer som presenteres i grønnboken, mener FNO at det vil være mest hensiktsmessig å bygge på løsningsmodellene 1 og 2, det vil si offentliggjøring av ekspertgruppens resultater på EU-kommisjonens hjemmeside uten noen forutgående godkjennelse på EU-plan (løsningsmodell 1), eller å gi referanserammen status som en ikke-bindende ”verktøykasse” for EU-lovgiverne med prinsipper og modeller for avtalerett (løsningsmodell 2).

FNO mener at alle forslag som går lenger enn å tilrettelegge en ”verktøykasse”, er for vidtrekkende nå.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Sverre Dyrhaug                                           Elisabeth Auren
juridisk direktør                                           fagsjef