Forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 17.03.2010
Vår ref.: 09-8700 /BKA/AJH
Deres ref.: 08/3714 FM KRR  


 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge.
Vi viser til departementets brev 18.12.2009 vedrørende forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister.

FNO stiller seg positiv til at myndighetene foreslår endringer i forskrift 18.12.2003 nr. 1638 om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister. De foreslåtte endringene vil etter vårt skjønn legge forholdene bedre til rette for at forvaltere kan bli registrert i andelseierregisteret istedenfor andelseierne direkte. Forvalterregistrering er særlig aktuelt i utenlandske markeder, der dette ofte er en vanlig måte å registrere eierskap av finansielle instrumenter på. På den måten vil et bedre fungerende regelverk berede grunnen for at norsk verdipapirfondsindustri lettere kan få markedsført og solgt andeler til investorer utenfor landet.

FNO gir støtte til de foreslåtte presiseringene av forskriftsteksten. Det vurderes som positivt at det åpnes for at også andre institusjoner enn de som er positivt angitt i forskriften
§ 3 første ledd kan opptre som forvalter. Det forslås også forenklinger i de prosedyrene som må følges for å få godkjent institusjoner som forvaltere etter dette regelverket.

Vi mener det er fornuftig at man foreslår en endring i verdipapirregisterloven
§ 6-2 første ledd – en endring som gjør at man kan opptre som forvalter for kun én oppdragsgiver eller kunde. Et forvalteroppdrag betinger ikke nødvendigvis at det må være to eller flere investorer som står bak.

Det heter i forslaget til forskrift § 3 første ledd siste punktum: ”Forvaltningsselskap for verdipapirfond kan bare påta seg forvalteroppdrag i den utstrekning det har tilknytning til forvaltningen eller en individuell portefølje.” Det kan være noe tvil om denne bestemmelsen setter andre begrensninger for norske fondsforvaltningsselskaper til å opptre som forvaltere i denne sammenhengen enn for de andre institusjonene som er nevnt i forskriften § 3 første ledd første punktum.

Vi forstår det i alle fall slik at denne bestemmelsen ikke setter noen begrensninger for norske fondsforvaltningsselskaper for så vidt angår distribusjon av andre, utenlandske eller norske, verdipapirfond. Videre oppfatter vi det slik at et norsk fondsforvaltningsselskap må kunne opptre som forvalter i et verdipapirfonds andelseierregister i forbindelse med at selskapet driver aktiv forvaltning av individuelle porteføljer. Vi legger også til grunn at et norsk forvaltningsselskap for verdipapirfond må kunne opptre som forvalter, altså være registrert som andelseier, i andre verdipapirfond - på vegne av oppdragsgivere. Vi ber om at myndighetene sørger for å klargjøre rekkevidden av denne bestemmelsen.

Når det gjelder øvrige detaljer, viser vi til tilsvarende høringsuttalelse fra Verdipapirfondenes forening som vi er blitt gjort kjent med og støtter.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Stein Sjølie                      Arne Johan Hovland
direktør                           fagsjef