Forslag til regulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til regulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 07.01.2010
Vår ref.: 09-8638 BKA/TMo
Deres ref.: 09/3122 FM FML

 


Det vises til Finansdepartementets brev 25. november 2009, der et forslag til regulering av søksmålskompetansen for tillitsmenn i obligasjonslån, ble sendt på høring.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO.

I forhold til den aktuelle høringssaken representerer FNO en rekke ulike kategorier av finansforetak - banker, kredittforetak, forsikringsselskaper mv. - både i deres egenskap av utstedere, tilretteleggere og investorer i obligasjonsmarkedet. 

1. Hovedsynspunkter

Høringssaken har vært forelagt for våre relevante fagutvalg. Det er en unison tilbakemelding om støtte til initiativet til en nødvendig regulering av søksmålskompetansen for tillitsmenn i obligasjonslån.

  • FNO slutter seg til Norsk Tillitsmanns vurdering av behovet for å sikre Norsk Tillitsmann søksmålskompetanse på vegne av obligasjonseiere i henhold til Iåneavtale.
  • FNO slutter seg til Finanstilsynets vurdering av hjemmelsgrunnlaget, herunder forslaget om å Iovfeste søksmålskompetansen i verdipapirhandelloven § 5a-1.
  • Vi forutsetter i den sammenheng at det vil være mulig å gjennomføre en rask lovprosess, slik at gjeldende usikkerhet kan finne sin avklaring av hensyn til hele det norske obligasjonsmarkedet

2. Nærmere om bestemmelsens anvendelsesområde

Tillitsmannsfunksjonen utgjør en viktig del av infrastrukturen i obligasjonsmarkedet. I lys av den usikkerhet som er skapt gjennom flere rettsavgjørelser den senere tid, er det helt påkrevet med en rettslig avklaring av tillitsmenns aktive og passive søksmålskompetanse for låneavtaler og tilknyttede avtaler. Dette gjelder både i det noterte og unoterte markedet. En effektiv regulering forutsetter at samtlige obligasjons- og sertifikatlån i det norske markedet omfattes.

Bestemmelsen bør således utformes og plasseres slik at anvendelsesområdet omfatter både obligasjonslån som er notert på regulert marked og obligasjonslån som ikke er det. Dette er bakgrunnen for at Finanstilsynet foreslår at søksmålskompetansen for tillitsmenn for obligasjonslån mv reguleres i ny verdipapirhandellov § 5a-l. Vi slutter oss fullt ut til denne vurderingen.

3. Viktigheten av rask lovbehandling

Forslaget fra Norsk Tillitsmann til regulering gjennom forskrift var særlig begrunnet i behovet for en snarlig avklaring av tillitsmenns søksmålskompetanse. Også FNO er sterkt opptatt av tidsperspektivet, bl.a. av hensyn til den internasjonale tilliten til det norske obligasjonsmarkedet.

I lys av departementets ekspeditte behandling av saken til nå, har vi tillit til at tidshensynet vil kunne ivaretas tilfredsstillende selv om det legges opp til en lovregulering.


Med vennlig hilsen
For Finansnæringens Fellesorganisasjon


Sverre Dyrhaug
direktør
bank og kapitalmarkedavdelingen