Forslag til endringer i forskrift om melding av foretakssammenslutninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i forskrift om melding av foretakssammenslutninger

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen

 
Dato: 21.09.2010

Vår ref.: 10-560/BKA/EAU
Deres ref.: 2010/514 STAB-JD 

 
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. FNO representerer nå i praksis hele finansnæringen i Norge med hovedvekt av banker, forsikringsselskaper og finanskonsern.

Det vises til høringsbrev datert 22.06.2010 med forslag til endringer i forskrift 28.april 2004 nr. 673 om melding av foretakssammenslutninger mv.

Det foreslås å endre reglene for beregning av foretakenes omsetning i tilknytning til tersklene for meldeplikt til Konkurransetilsynet ved foretakssammenslutninger. Endringen innebærer en harmonisering med bestemmelsen i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om kontroll med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen) artikkel 5 nr. 4. Endringen foreslås gjort ved at forskriften § 2 tredje ledd oppheves og erstattes med en ny § 4.

Konkurransetilsynet foreslår også å ta inn en presisering i definisjonen av begrepet ”involverte foretak” i forskriften § 3, men uten at dette er ment å innebære noen realitetsendring.

FNO mener det er positivt at de foreslåtte endringene innebærer en harmonisering med fusjonsreglene i EU/EØS, da dette øker forutberegneligheten for foretakene. Saken gir ikke grunnlag for ytterligere merknader fra FNO.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Elisabeth Auren
fagsjef