Forslag til endringer i NRS(V) Fond for urealiserte gevinster

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i NRS(V) Fond for urealiserte gevinster


Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 5864 Majorstuen
0308 OSLO

Dato: 21.06.2010 
Vår ref.: 10-444 BKA/HH

 


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) av 13.05.10 der det var vedlagt et forslag til endringer i NRS(V) Fond for urealiserte gevinster.

Det er identifiserte en inkonsistens i veiledningen knyttet til kontantstrømsikring ført etter sikringsreglene i IAS 39. Etter punkt 5.2 er det krav om at gevinster på sikringsinstrumentet i en kontantstrømsikring skal avsettes til fond for urealiserte gevinster. På den annen side fremkommer av veiledningen kapittel 3 at det ikke kreves avsetning til fondet der vurderingsreglene etter IFRS er en alternativ tillatt løsning etter GRS. Av punkt 3 fremkommer at ”avsetning til fond for urealiserte gevinster bare skal gjøres i de tilfeller der det foreligger en urealisert gevinst og det valgte prinsippet etter IFRS ikke er et tillatt prinsipp i et regnskap etter GRS”.

NRS har foretatt en fornyet vurdering av spørsmålet, og foreslår å endre konklusjonen i punkt 5.2 i tråd med hovedprinsippet trukket opp i punkt 3. Punkt 5.2 foreslås dermed endret slik at det ikke er krav om å avsette gevinst på sikringsinstrumentet i en kontantstrømsikring til fond for urealiserte gevinster.

FNO støtter NRS’ forslag til endringer i veiledningens punkt 5.2.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Stein Sjølie   
seksjonsdirektør


                                          Herborg Horvei
                                          fagsjef