Forslag til endring i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endring i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO  

Dato: 03.05.2010
Vår ref.: 10-240 BB/LPA
Deres ref.: 10/1089 SL HEG/KR

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge.

FNO viser til Finansdepartementets brev av 03.03.2010, med spørsmål om merknader til høringsnotatet ”Endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt”. FNO mener at de endringsforslagene som tas opp, bidrar til en forenkling av reglene for skattlegging av pensjonister med lav inntekt og støtter forslaget til endring. Samtidig ber vi om at myndighetene sørger for at det skjer et samarbeid mellom NAV og skatteetaten knyttet til informasjon om skattlegging av pensjonsutbetalinger. FNO minner samtidig om et behov for symmetri i skattereglene for inn- og utbetaling til pensjonsordninger etter lov om individuell pensjonsordning. 

Forslagene til endring

De endringsforslagene som tas opp i høringsnotatet, innebærer en fordelingsmessig omfordeling i forhold til dagens regler. Dette skjer ved at personer med en årlig pensjonsinntekt på 280 000 kroner eller mindre får en skattelette. Motsatt får personer med en pensjonsinntekt som overstiger 280 000 kroner, en skatteskjerpelse, men det påpekes at denne er relativt beskjeden. Omleggingen regjeringen foreslår innebærer videre en forenkling av beskatningen av pensjonsinntekter og større likhet sett i forhold til beskatningen av lønnsinntekter. FNO stiller seg positiv til en forenkling av regelverket.

Informasjon om skatt

I forbindelse innføring av fleksibel pensjonsalder i folketrygden vil den enkelte ha behov for informasjon om pensjon etter skatt for å kunne ta en avgjørelse i forhold til når vedkommende skal begynne å ta ut alderspensjon. Før 01.08.2010 skal 5 årskull avgjøre om de ønsker utbetaling fra folketrygden fra nyttår. Behovet for informasjon om skatt vil være særlig stort for personer som velger å ta ut delvis pensjon, og ikke minst for de gruppene som samtidig fortsetter å arbeide.

FNO er ikke kjent med at informasjon om skatteforhold ligger inne i NAVs web-baserte løsning knyttet til informasjon om pensjon. Skatteforhold er heller ikke lagt inn i Norsk Pensjons web-tjeneste. Vi mener samtidig at informasjon om skatt må være myndighetenes ansvar.

Vi ber derfor om at det tas initiativ overfor Arbeidsdepartementet med sikte på at NAV og Skatteetaten etablerer et samarbeid rundt informasjon om skatt for personer som velger å ta ut alderspensjon, og at slik informasjon kommer på plass så fort som mulig.

Skattereglene for individuell pensjonssparing

Skattereglene for individuelle pensjonsavtaler medfører at innbetalinger skal trekkes fra i alminnelig inntekt hvor skattesatsen er 28 prosent, mens utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. Høyeste skattesats er i dag er 55 prosent, mens den etter forslaget vil bli 44,7 prosent. .

FNO støtter forslaget om en reduksjon av den høyeste skattesatsen. Vi vil likevel understreke at den asymmetriske behandlingen av fradrag og utbetalinger under individuell pensjonssparing, fører til at det for mange personer faktisk vil være en skatteulempe forbundet med individuell pensjonssparing. FNO ser ikke noen god begrunnelse for denne asymmetriske skattebehandlingen. Etter vår oppfatning bidrar asymmetrien i skattereglene vesentlig til å svekke ordningenes gjennomslag i markedet og vi mener det bør lages symmetriske skatteregler for individuell pensjonssparing. 


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder
         
                            Biørn Bogstad
                            ass. fagdirektør