Forskrift om fordeling av overkurs ved emisjon av egenkapitalbevis

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om fordeling av overkurs ved emisjon av egenkapitalbevis

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Dato: 17.09.2010

postmottak@fin.dep.no

  
Vår ref.: 10-587/ BKA /ek
Deres ref.: 09/5850 MW


Det vises til Finansdepartementets brev 1. juli vedlagt høringsnotat og forskriftsutkast utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er tilfreds med at myndighetene med det foreslåtte forskriftsutkastet bidrar til å skape klarhet om fordeling av overkurs ved emisjon i sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis. Dette vil hindre skjønnsmessige vurderinger som verken sparebankene eller eiere av egenkapitalbevis vil være tjent med.

Det er imidlertid grunn til å merke seg at fordeling av overkursen på henholdsvis overkursfondet og kompensasjonsfondet som ble innført ved lovendringen i 2009, bidrar til å gjøre egenkapitalbeviset mer komplisert og særegent. Tidligere har hele overkursfondet tilhørt eierne av grunnfondsbevis.

I henhold til forskriftsutkastet § 12 skal overkurs utover bokført verdi fordeles på henholdsvis egenkapitalbeviseiernes overkursfond og kompensasjonsfondet som tilhører den eierløse kapital. Fordelingen skal skje etter forholdet mellom bokført eierandelskapital etter nytegningen og bokført grunnfondskapital (eierbrøken). Overkurs under bokført verdi tilfaller eierandelskapitalen.

FNO er enig i at det er overkurs utover bokført verdi som skal fordeles fordi dette innebærer at eksisterende egenkapitalbeviseiere kompenseres for de fond som er opparbeidet og som tilhører egenkapitalbeviseierne.

Hvis derimot emisjonen blir foretatt til lavere verdi enn bokført verdi, vil det være urimelig at den eierløse kapital ikke er med på å dekke denne ”underkursen”. Asymmetri i forholdet mellom kapitalklasser i forhold til tegningskurs over og under bokført verdi kan ha uheldige komplikasjoner for egenkapitalbevisets evne til å fungere som et effektivt instrument for kapitalinnhenting – spesielt under vanskelige markedsforhold. Det bør således åpnes for at ved emisjoner med overkurs under bokført verdi, bør det foretas en tilsvarende belastning av grunnfondskapitalen og at denne belastes deler av ”underkursen”. Målsetningen må være at verdiutvanningen blir fordelt på de to kapitalklassene som følge av tegningskurser under bokført verdi.

FNO vil slutte seg til forslaget i forskriftsutkastet § 13 som åpner for bruk av konsernregnskap ved beregning av bokført verdi per egenkapitalbevis. Vi har heller ingen merknader til utkastet §§ 14 og 15 vedrørende egenkapitalmetoden og goodwill.

Når det gjelder forskriften § 17 legges det opp til at kostnadene ved kapitalforhøyelsen skal fordeles mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet etter forholdet mellom tilordnet overkurs. Dette kan synes urimelig. For eksempel vil egenkapitalbeviseierne ved emisjon til kurs under bokført verdi få en verdireduksjon i bokført verdi per bevis. Dette taler for at kostnadene trekkes fra emisjonsprovenyet før fordeling av overkursen. Det blir i så fall eierbrøken som danner grunnlaget for fordeling av kostnaden i stedet for fordelingen av overkursen ved den aktuelle emisjon. Tilsvarende vil eierbrøken gi en mer rimelig fordelingsnøkkel ved emisjon til kurs over bokført verdi. Vi ber således om at Finansdepartementet vurderer forslaget i § 17 på nytt.

 

Med hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Arne Hyttnes