Eventuell revidering av lov om tekniske kontrollorgan

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Eventuell revidering av lov om tekniske kontrollorgan


Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 OSLO
Dato: 04.05.2010

Vår ref.: 10-377
Deres ref.: 200801101-22/PSN  

 
Det vises til høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 23.04.2010 der departementet ber om synspunkter på om de nye reglene for handel med varer i EØS (den såkalte varepakken) medfører at det vil være behov for en revisjon av loven om tekniske kontrollorgan (TKO-loven) med tilhørende retningslinjer og standard vedtaksbrev.  Det foreslås at TKO-loven videreføres uendret, og at retningslinjene og vedtaksbrevet oppdateres.

Saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.

 
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Elisabeth Auren
fagsjef