Europeiske forbrukerorganisasjoners krav til finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Europeiske forbrukerorganisasjoners krav til finansnæringen

Forbrukerrådet
Postboks 4595 Nydalen
0404 Oslo
  
 
Dato: 13.12.2010

Vår ref.: 10-861BKA/EAU
Deres ref.: 10/559-1hs  


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter Ljubljana-erklæringen i arbeidet med å bidra til trygghet for forbrukerne i deres aktivitet i finansmarkedene generelt og på spareområdet spesielt.

Når investeringsrådgivere kommer svært dårlig ut i den omtalte undersøkelsen, er det viktig at de tiltak som nå gjøres for å forbedre kvaliteten på rådgivningen og tilliten til rådgiverne blir best mulig kjent for forbrukerne. Her bør alle gode krefter – både i finansnæringen og forbrukerorganisasjonene – bidra på en konstruktiv måte.

FNO mener at de forhold som erklæringen trekker frem, dels er og dels vil bli godt ivaretatt i tiden fremover.
• Finansnæringen arbeider gjennom autorisasjonsordningen, AFR, med å styrke kompetansen til rådgiverne og høyne kvaliteten på den finansielle rådgivningen. En oppdateringsprøve som de autoriserte finansielle rådgiverne må avlegge hvert annet år skal sikre at kompetansen vedlikeholdes og videreutvikles.  Det er lagt opp omfattende tilsyns- og kvalitetssikringsrutiner, og AFR har god dialog med Forbrukerrådet om ulike sider ved ordningen – bl.a. gjennom Autorisasjonsnemnda og det årlige kontaktmøtet som ble innført i 2010.
• Tilbudet av enkle standardiserte spareprodukter er godt, og vil ventelig bli bedre. Samtidig er mangfoldet av finansielle spareprodukter tilstrekkelig til å gi den enkelte kunde og investor valgfrihet i forhold til å finne gode individuelle løsninger tilpasset den enkeltes økonomiske situasjon.
• Finanstilsynet bidrar gjennom sitt arbeid med forbrukerhensyn og investorbeskyttelse til å sikre at forbrukernes interesser blir godt ivaretatt i finansmarkedene.
• Slik vi ser det, er spørsmålet om finansiell inkludering generelt godt ivaretatt i det norske markedet. Finansiell inkludering ivaretas også stadig bedre ved at enkeltinstitusjoner hele tiden vurderer muligheten for å tilby nye produkter og tjenester, og gjennom gode samarbeidsrelasjoner mellom for eksempel Finansportalen og finansbedrifter. 
• Finansnæringen er enig i at det er viktig med tiltak som gir studenter og voksne økt kunnskap om finans og økonomi. FNO har derfor startet et systematisk arbeid rettet mot myndighetene og våre medlemmer med sikte på at kunnskap om og holdninger til personlig økonomi skal formidles til ungdom.


 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Arne Hyttnes                                           Elisabeth Auren
Administrerende direktør                         fagsjef