Europakommisjonens melding om det indre marked – anmodning om kommentarer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Europakommisjonens melding om det indre marked – anmodning om kommentarer

Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep                     
0030 Oslo

Dato: 23.12.2010 
Vår ref.: EK 10-870
Deres ref.: 201003921-2/PSN

 

Det vises til Deres brev 10. november der det gis en informasjon om innholdet i indre markedsmeldingen, lagt fram av Europakommisjonen. Meldingen baserer seg på den såkalte Monti-rapporten. Departementet ber om eventuelle kommentarer til forslagene innen 15. januar 2011.

Europakommisjonens melding er et omfattende handlingsdokument som inneholder 50 forslag for å styrke det indre markedet. Målet er som departementet skriver å gjennomføre flest mulig av tiltakene før 20-års markeringen for det indre marked i 2012. Meldingen inneholder ikke konkrete forslag til nytt regelverk, og det kan således ses på som et policy dokument. Det vil derfor være naturlig at kommentarer vil være av generell karakter. Mer spesifiserte innspill vil være aktuelle når de 50 forslagene materialiserer seg i konkrete forslag.

FNO er tilsluttet både den europeiske sparebankforening (ESBG) og den europeiske bankforening (EBF). Begge disse institusjoner har vist interesse for Monti-rapporten og det er grunn til å tro at institusjonene vil avgi uttalelser til handlingsplanen. I den forbindelse vil det fra FNO være aktuell å spille inn eventuelle synspunkter.

Generellt er vi positive til den omfattende gjennomgang av det indre marked med forslag til tiltak som Kommisjonen her representerer.

På bakgrunn av foreløpig innspill fra Den europeiske sparebankforeningen (ESBG) vil vi trekke frem følgende forslag som vi vil knytte kommentarer til:

  • Forslag 12. Utarbeide en handlingsplan for å bedre SMB’s tilgang på kapital i kapitalmarkedet. Det er etter vår oppfatning viktig at det etableres markedsplasser som synliggjør SMB i kapitalmarkedet. Det er imidlertid også viktig at bedriftene selv legger til rette for å oppnå tilstrekkelig likviditet i aksjene slik at de blir attraktive for investorer.
  • Forslag 14. Det legges opp til en forenkling av regnskapene, spesielt for SMB. Dette er viktig i denne sammenheng at eventuelle forenklinger ikke går utover nødvendig informasjonstilgang for investorer, eller nødvendig finansiell informasjon til anvendelse i kredittyting. Vesentlige endringer i regnskapsoppsettene krever således omfattende utredinger.
  • Forslag 38 Kommisjonen vil arrangere konsultasjoner vedrørende Corporate Governance og vedrørende gjennomsiktighet av informasjon som vil lede til lovendringer. FNO støtter slike tiltak for å skape ryddigere og mer gjennomsiktige markeder.
  • Forslag 40. Kommisjonen varsler et initiativ for å gjøre bankprodukter mer transparente og mer sammenlignbare. På dette område har norsk banknæring allerede kommet langt. Ikke minst bidrar Finansportalen til dette.
  • Forslag 46. Kommisjonen vil ta initiativ for å bedre rettssikkerheten ved voldgiftsløsninger for handel og finansielle tjenester mellom land. Slike initiativ må etter vårt syn underlegges nærmere vurdering før de materialiseres.

Vi ber om å bli informert om departementets videre oppfølging av saken. Vi vil til gjengjelde informere departementet om eventuelle uttalelser fra de to bankforeninger.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                                                   Einar Kleppe
seksjonsdirektør                                              ass. direktør