Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 20.09.2010

Vår ref.: 10-566 BKA/HH
Deres ref.: 08/3242 GK


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 28.06.10 der det var vedlagt et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til ytterligere lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper.

Det er i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper innført to nivåer av krav i enkelte av bestemmelsene for innregning og måling samt for noteopplysninger. De mest omfattende kravene (”nivå 1 krav”) er forbeholdt selskaper i konsern, der konsernregnskapet utarbeides etter IFRS, samt selskaper som har utstedt verdipapirer som er notert på regulert marked i en EØS-stat. Øvrige selskaper har i større grad adgang til å fravike kravene i IFRS (”nivå 2 krav”).

I høringsnotatet foreslås det å innføre et tredje nivå av notekrav (”nivå 3 krav”) for små skadeforsikringsselskaper. Forslaget til særskilte lettelser er knyttet til krav i henhold til IFRS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger.

I tillegg foreslås det å unnta filialer av utenlandske forsikringsselskap og captives (egenforsikringsselskaper) fra de mest krevende notekravene (”nivå 1 kravene”).

FNO støtter forslagene til endringer i årsregnskapsforskriften.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon Trond Søyland                                         Herborg Horvei
seksjonsdirektør                                      fagsjef