Endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv.

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv.


Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 OSLO

Dato: 11.08.2010
Vår ref.: 10-545/BKA/HT
Deres ref.: 201000038

 

Det vises til høringsbrev fra Miljøverndepartementet datert 14.06.10 vedrørende forslag til endringer i matrikkellova, tinglysingsforskriften mv.

Forslagene synes fornuftige, men saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Helene Tørvold
rådgiver